A17:18Litter.                 Notarum explicatio.                                                     Åker.  Eng.
                                                                                                               tunland.  sommar.
                                                                                                               åhrligen.  lass.
   Bromsta består af 3 heman och 1 uthjordh, tillhopa 23 2/3 örsland,
   hwilket hafwer uthsäde det ena åhret till 22 tunnor 15 cappar, der af
A. tämmelig god klapurblandat lerjord, till                                  5. 10.
B. I samma gärde grun och stenig mojord, till                           13. 21.
C. En wreet till samma åhr mycket sweksam skogziord, till         3. 16.
   Den andre åhr wägen bestiger till 30 tunnor, der af
D. god stenklapurblandat jord, till                                              7. 12.
E. Dito mästedehls moojord mycket sweksam, till                    22. 20.
   Af föregående blifwer åhrligen 26 tunnor 7 1/2 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                      6. 11.
   Af fierde graden,                                                                                 19. 28 1/2.
           Engiarna bestiga till 40 sommar lass, der af
F. Stoorengen en dehl hårdwals bottn, innehåller 6 7/8 tunlandz widd, kan
   berächnas i medellmåttige åhr, till                                                                        10 1/2.
   Dito starbottn 15 1/4 tunlandz widd i medellmåttige åhr kan fåås,                         20.
G. Lillengen af hårdwall 6 5/7 tunlandz widd, berächnas till                                        9 1/2.
   Uthmarken består af nödtorftig skog till gerdzle och wede-
   brand alt tall och graan. Nödtorftigt muhlbete
   till dess creatur på skogen så wähl som i beteshagarne,
   doch mästedehls hårdwals beeth, men elliest inga
   andra lägenheter.
                   Hemmanen ähro fölliande.
1. Peer Ersson, cronohemman helt om 9 örsland i skifte indelt ländzmannen
   i häradet till bostelle, uthsår åhrligen,                                                      9. 31.     15 1/7.
2. Lars Svenson, waret frelsehemman och bytt till cronan, indelt fistahle-
   smeden under lijfcompagniet till bostelle, detta så wähl
   som det fölliande i ett att sammanbyggia, hafwer i bymät-
   ning 6 örsland och uthsår åhrligen,                                                         6. 20 1/2.    10 1/7.
3. Detta hemmanet hoplägges med det föregående i ett bruk som och wa-
   ret frelsehemman och i bymåhlning lijka med det förra och lijka uthsäde, 6. 20 1/2.    10 1/7.
4. Uthjorden ähr stadge och befinnes i cronones jordebok wura som
   och i byn äger 2 2/3 örsland indelt på cavalleriet, uthsår åhrligen,             2. 30 3/4.     4 1/2.