A17:19b(Karttext:)
Siön Kiöhlingen.
Sank dya som i torckåhr kan bärgas höö af.
Hofva eng möther på denna sijdan.
Bysens betes hagar.
God rå sten.
Starr och moss eng.
Wester Kohlhammars egor mötha här.
Detta stycke hafwer Kohlham-mar innom linien.
Wreta engz fiell möther.
Öster Kohlhammar.
Hofva uthmark möther.
Hårdwals eng.
God råsten.
Loss1 sten på en slät moo.
Lijten osynlig sten.
Löss sten.
Wreet stelle till no 1 som brukas för hage.
Denne fiell hafwer Smedz bohle torpet.
Bromsta egor mötha.
Wäster Kohlhamars fiell.
Uthmark af små skog.
Stenrössia.
Löss sten.
God råsten på en annan större sten ståendes.
Suckunge och Wreta uthmark möther.
Kyrkwäg.
Suc-kunge egor mötha.
Smått byske elliest berjog och stenig mark.
Torpet inne hafwer alt efter gerdes gården.
   Wäster Kohlhammar pratendera denne dehlen
   af torp ägorna som höra nu för tijden
   under Löffstaholm och skall wara
   taget af de warande herskap
   först det bygdes der ifrån.
Stenar på en sten.
Smedzbohle torp.
Suckunge hage eller wret.
Löfstaholms egor mötha.
Godt rör.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692 af Jacob Braun.

  
___________
1Fel för löss.