A17:20Litter.                Notarum explicatio.                                                              Åhrligt.   Eng.
                                                                                                                          uthsäde.  sommar.
                                                                                                                                         lass.
                                                                                                                  tunnor. cappar.
   Österkohlhammar består af 3 hemman och 32 örsland tillhopa
   dess uthsäde det ena åhret stiger till 30 tunnor 8 cappar, der af
A. godh ler och stenklapurjord, till                                                    15. 20.
B. Dito mojord och röjord något lerblandat, till                                   8.   4.
C. Dito moo och skogzjord sweksam, till                                            6. 16.
       Det andra åhret stiger till 40 tunnor 8 cappar, der af
D. god lerjord, till                                                                             11. 16.
E. Dito lerjord mooblandat, till                                                            6. 12.
F. Dito röjord något lerblandat, till                                                     10. 28.
G. Dito moo och röjord, till                                                               11. 16.
              Af föregående blifwer åhrligen 35 tunnor 8 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                                       13. 18.
   Af andre graden,                                                                                                      3.   6.
   Af tredie graden,                                                                                                      9. 16.
   Af fierde graden,                                                                                                      9.
              Engiarna ähro fölliande.
H. Stora siöengen af mossbottn och små star 33 tunlandz widd
   á 2 lass tunlandet, gör                                                                                                             66.
J. Dito sanck dya 6 tunlandz widd á 1 lass,                                                                                   6.
K. Dito en eng af hårdwals bottn 21 1/2 tunlandz widd á 2 lass, gör                                             43.

   Uthmarken här till ähr icke af  någon synnerlig widd ey heller med
   sådan skog som tarfwas uthan allenst smått byske, elliest
   så ähr muhlbeten tämelig till nödtorften, fiske i siön
   Köhlingen icke af någon serdeles duglighet.
                    Grannarna.
1. Nils Ersson, waret gammalt frelsehemman som nu till cronan hemfallet ähr eller
   afstådt i byte af herr Hindrick Flemming erfwingar och nu indelt
   på Ekella rustningz stam till augment, hafwer efter des
   byskifte 10 öresland som och der efter åhrligen uthsår,                                           11.     1/2.   36.
2. Bengt Andersson, accademia hemman, hafwer i byn 8 3/4 öresland, uthsår åhrligen, 9. 20 1/2.  31 1/2.
3. Johan Ersson, skattehemman som både till räntan och skatträtten af ofwannämnde
   herres erfwingar innehafwes, hafwer i byn 13 1/4 öresland, uthsår åhrligen,             14. 19.       47 1/2.
             Fölliande wretar hafwer hwart heman för sig, nembligen.                                
   No 1. En wreet i det det ena gerdet om 2 tunland, som gör åhrligen,                        1.
   No 2. En wret om 28 cappar, dito en om 1 tunna 24 cappar, som gör åhrligen,        1. 10.
   No 3. En wret om 1 tunna 10 cappar , dito en om 1 tunna 12 cappar, gör åhrligen, 1. 10.

       Effter chartans reviderande befinnes
Litter.    tunland. kappland       tunland. kappland.                                    tunland. kappland.
A. Innehålla             15.    4.   Litter. D.  11.    16.   Kommer altså af 1:sta graden. 13.   10.
B.                             8.  20.               E.    7.    12.                            2:dra graden.   3.   22.
C.                             6.  16.               F.  10.    28.                            3:die graden.   9.   24.
                                                         G.  11.    16.                            4:de graden.    9.
Utsäde till ena åhret, 30.    8.   Till andra,  41.     8.                           Åhrligen,         35.    8.