A17:22Litter.                  Notarum explicatio.                                      Åker.  Eng.
                                                                                                 tunland.  sommar lass.
                                                                                                åhrligen.
   Wäster Kohlhammar består af 2 heman, ett skatte och ett crone,
   hwilka hafwa uthsäde det ena åhret till 38 tunnor 18 cappar, der af
A. tämmelig god lerjord, till                                                21. 12.
B. Dito lerjord moblandat mycket stenig och backog, till     14. 12.
C. Dito röjord, till                                                                2. 26.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 32 tunnor 18 cappar, der af
D. god lerjord, till                                                              23. 13.
E. Dito moblandat lerjord, till                                               4. 18.
F. Dito grun öhrjord och mojord, till                                    3. 27.
G. Dito en fiell uthi Öster Kohlhammars gärde af mojord, till    24.
   Uthaf föreskrefne uthsäden blifwer åhrligen till hela byn 35 tunnor 18 cappar,
   der af god jord af första graden,                                                22. 12 1/2.
   Dito sämbre af andre graden,                                                      9. 15.
   Dito af sidsta graden,                                                                  3. 22 1/2.
                 Engiarna in alles 80 lass, der af
H. storengen halfparten hårdwall, till                                                               30.
   Den öfrige dehlen små star och kreckfot, till                                                30.
J. Myrengen af halfparten hårdwall och den andre delen små star, tilhopa        20.
   Till denne by ähr alz ingen uthmark af något wärde, uthan den lille
   dehlen der till ähr består af smått byske så att här till ähr hwar-
   ken gerdzle eller wedebrand, ey heller någet muhlbete uthan
   hwad som uthi dess små hagar som icke stort förslår kan
   finnas. Fiske här till uthi en lijten insiö, Kiöhlingen benämnd,
   af föga wärde och elliest inga flere lägenheter.
                      Grannarna.
1. Johan Andersson, cronohemman rustningzstam under lijfcompagniet, hafwer uthi
   byamåhl 16 örsland, der efter uthsår åhrligen 17 tunnor 25 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                          11.   6 1/4.
   Af andra graden,                                                                         4. 23 1/2.
   Af fierde graden,                                                                         1. 27 1/4.
   Eng af hårdwall och star, halfparten hwartera slaget, till                                 40.
2. Matts Ersson, skattehemman indelt till augment på förestående rustning, hafwer
   äfwen och 16 örsland och lijka i ägor och herligheter med det förra, uthsår
   åhrligen,                                                                                   17. 25.       40