A17:24Litter.                  Notarum explicatio.                                            Åhrligt.     Eng.
                                                                                                          uthsäde.     sommar.
                                                                                                 tunnor. cappar.   lass. 
   Ekalla består af 3 1/2 hemman, hwar af 2 1/2 ähro uthi ett till sätherij
   sammanlagde, tillhopa 23 1/2 örsland , hafwandes uthsäde det ena
   åhret itll 22 tunnor 20 cappar, der af
A. lerjordh något sandblandat och öhrblandat, till                     6. 10.
B. Dito öhr och skogzjordh mycket sweksam, till                   16. 10.
   Det andra åhret bestijger till 22 tunnor 18 cappar, der af
C. god lerjord, till                                                                  11. 24.
D. Dito jässjord och moojord,till                                            10. 26.
   Af föregående blifwer åhrligen 22 tunnor 19 cappar, der af
   godh jordh af första graden,                                                               9.   1.
   Af fierde graden,                                                                              13. 18.
                Engiarna bestiga till 94 1/2 sommar lass.
E. Qwall engen smått starhöö, innehåller 11 1/4 tunlandz widd och be-
   rächnas 2 lass tunlandet, gör                                                                               22 1/2.
   Her af kan wara hårdwals höö uthmed gårdesgarderne1
   till 7 lass.
F. Byengen af små och groff star till 48 tunlandz widd á 1 1/2 lass
   på tunlandet, gör                                                                                                 72.
   Der af hårdwall wed gerdesgårdarne till 8 lass.
   Uthmarken bestående af nödtorftig skog till gerdzle och
   wedebrand, tämmelig godt muhlbete måst2 hårdwals beet,
   gode beteshagar af hårdwals beet och elliest inga an-
   dra lägenheter.
                    Hemanthalet.
1. Sätherijet som består af 2 1/2 hemman hwar af 2 hemman som ähro belägne
   i Hussby sochn bestå af 12 1/2 örsland tilhopa, hwarföre rustas
   af gouverneuren greffe Carl Gyllenstierna, uthsår åhrligen,                  12.    1/2.    50.
   Det tredie halfwa hemmanet hafwer af ålder waret i säterijt in-
   lagdt till de hemanen, hörer till Odensala sochn, består
   af 4 öresland, uthsår åhrligen,                                                             3. 27 1/4.   16.
2. Anders Mattson, waret skattehemman hörer med skattretten och räntan
   under Steninge, hafwer i byn 7 örsland, uthsår ahrligen3,                      6. 23 1/4.   28.

   Ekalla torp, 2 penningeland 1/8 frelsehemman som Rosenfeldtz erfwingar ähr
   tillhörigt, ligger aldeles innom denne bys rågång som
   och här ifrån lärer wara kommet, hafwer uthsade4 det
G. ena åhret af mäst skogzjordh, till   2 tunnor 6 cappar.
H. Det andra åhret samma jordmohn,  1 tunna 22 cappar, gör åhrligen,  1. 30.
J. Engen der till af smått starhöö något hårdwall wed gerdesgården,                           5.


______________
1Fel för gärdesgårderne.
2Fel för mäst.
3Fel för åhrligen.
4Fel för uthsäde.