A17:31                          Notarum explicatio.                                    Tunnor. Cappar. Åhrligt. Sommar lass.
                                                                                                                            uthsäde. höö.
                                                                                                                      tunnor. cappar.
    Tagsta består af ett och ett hallfft hemman om 14 1/2 öreslandh i byamåhl.
A. Hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe af leer, klappur och sandjordh,   18.
B. Det andra åhrs uthsädhe af dito jordmonn,                                             18.
E. Noch en åkerfiell i Hagellstenna gärde af leera,                                         1.   4.
C. En lijten ängh under dhet ena gierdet af hårdwall,                                                           8.
D. Byängen ligger och godt stycke från byn på andra sijdan om
   Hagellsteena, iblandh andre ägor af hårdwall och smått stogg,                                        30.
                                                   Tillhopa,                                                                       38.
F. En åker fiell till Lippinge, folio   .
   Till denne byn är ingen skogh och intet muhlbete, ey eller något
   fiskie, det berättas att på Eekeby skogh skall wara en skogz fiell
   som kommer här till men intet på långh tijdh af denne byn
   warit häfdatt, elliest finnes här till inga andra lägenheeter.
NB. Här wore högeligen af nöden att en syn hölles kring des ägor
   förty dhet synes oförgrijpeligen lijkt wara det skattehemmanen
   som liggia på alla sijdor kringh byn hafwa inkräcktadt sig
   en godh deehl af des ägor, särdeles emädan så många om-
   skifftningar med denne byns åboer warit, hwarföre
   och dhe oppsatte rågångerna här på chartan äro dispulabla1.
                Grannarna.
No 1. Erich Hansson, cronohemman 1/4 á 4 öreslandh, hafwer åker det
   ena åhret 5 tunnor 7 21/29 cappa, det andra åhret äfwen så, blifwer åhrligt uthsäde 4. 30 26/29.
   Noch i fiellen,  E, åker, till                                                                        9 27/29.
   Ängh in alles,                                                                                                                     10 14/29.
2. Johan Ehrsson, frällse 1/4 under jungfru Marta Tott á 2 1/2 öres-
   landh, hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe 3 tunnor 8 24/29 cappa, dhet
   andra åhret lijka så, giör åhrligen,                                                                          3.   3 9/29.
   Noch i fiellen,  E, åker, till                                                                        6 6/29.
   Ängh in alles,                                                                                                                       6 16/29.
3. Anders Mattzon, frällse under Oloff Rosenstierna 1/2 hallfft á
   4 öreslandh, har lijka i alla stycken medh dhen första.
4. Staffan Mattzon, 1/2 danwijkz hemman á 4 öreslandh, är lijka
   i proportion både i åker och ängh medh no 1 och 3.


___________
1Fel för disputabla.