A17:33Litter.                  Notarum explicatio.                                                                               Åhrligt uthsäde.  Eng
                                                                                                                                              åker.                  sommar.
                                                                                                                                              tunnor cappar.   lass.
   Brijsta består af 4 hemman och en uthjord hwar af 3 hemman med uthjorden uthi
   skifte liggia och ähre tilhopa 28 örsland, det fierde hemmanet för sig sielff på des
   ägor afgärdat och kallass Brijsta torp. Till desse hemman i Brista ähr uthsäde
   i det ena gärdet till 34 tunnor 19 cappar, der af
A. god lerjord, till                                                                                                            8. 10.
B. Dito mojord lerblandat och klapurblandat sweksampt, till                                           19. 20.
C. Dito jässjord, till                                                                                                          6. 21.
   Det andra åhrs uthsäde bestijger till 29 tunnor 6 cappar, der af
D. tämmelig god lerjord, till                                                                                            11. 11.
E. Dito grun klapurblandat mojord och lerjord, till                                                             2. 31.
F. Dito mojord och jässjord mycket sweksam, till                                                           11. 16.
G. Af engen en wret uptagen af lerjord swartmylla blandat, till                                            3. 12.
   Uthaf föregående uthsäden blifwer ahrligen1 31 tunna 28 1/2 cappa, der af
   god jord af första graden,                                                                                                            11. 16 1/2.
   Af tredie graden,                                                                                                                         11.   9 1/2.
   Af fierde graden,                                                                                                                           9.   2 1/2.
            Engiarna till samptliga grannarna ahr2 120 lass, der af
H. stoorengen af största dehlen grof och små star till 85 lass, dito hårdwall
   uth med gerdes gården till 15 lass, tilhopa,                                                                                                    100.
J. Trångengen af små star, till                                                                                                                             20.
   Uthmarken bestående af god skog till gerdzle och wedebrand föga något
   timber, medellmåttigt muhlbete, en god beteshage som för waret eng,
   de andra hagarne föga duglige.
                      Grannarna.
1. Anders Andersson, halft frellsehemman under Steninge, hafwer i bymählning 5 örsland,
   uthsår der efter åhrligen,                                                                                                                5. 22 1/3.   21 3/7.
   Twenne stycken wretar den ena om 1 tunna 8 cappar, den andra 1 tunna 3 cappar, gör åhrligen, 1.   5 1/2.
2. Anders Bengtson, waret cronohemman som sedan köpt från crone till frelse under Ste-
   ninge, bör hafwa efter cronenes jordebok 15 örsland men intet mehra häf-
   dar eller brukar ähn 12 örsland och der näst intill ligger en skatte uthjord
   om 3 örsland som wähl i jordeboken ähr infördt men uthan  öhrethall, alle-
   nast till räntan, hwarföre ähr lijkt att detta cronohemman tilförne waret
   skatte så att desse 3 örsland då dee från blefwet skilde och öhrethalet med
   räntan på sielfwa hemanet intet förminskat, ähr altså åhrligt uth-
   säde till de 12 örslanden,                                                                                                            13. 21 1/3.   51 3/7.
   Skatte uthjorden som för omthald ähr ligger näst intilll detta hemman, hörer
   under Steninge med räntan och en bonde tilhörig skatträttn.
   Hafwer i bymählning 3 örsand hwarest uthsås i byn åhrligen,                                                         3. 13 1/2.   13.
K. Dess uthan hafwer denne uthjord sin proportion uthi det fierdedehls
   frelsehemmanetz Brista torp som här på ägorna ligger, hwarest uthsås det
   ena åhret 16 cappar, det andra 25 cappar, gör åhrligen,                                                                   20 1/2.
L Äfwen och hafwer denne uthjord sin proportion uthi engen uthom
   skifterne i byn af det som till herregården brukas och Brista torp
   som bestijger, till                                                                                                                                             5.
3. Mårten Mattsson, frellsehemman under Steninge helt, hafwer i bymählning 8 örsland.
   Uthsår åhrligen der efter,                                                                                                              9.   3 5/7.   34 1/7.
   En wreet der till af mojord till 27 cappar, gör åhrligen,                                                                      13 1/2.
   Brijsta torp är 1/4 frelsehemman under Steninge, hafwer alle sijna ägor af
M. Brista ägor, hafwer uthsäde det ena åhret af mäst mojord, till                                        8. 12.
N. Det andra åhret af sama jordmohn, till                                                                           6. 21.
   Hwilket gör åhrligen,                                                                                                                    7. 16 1/2.
O. Engen der till af mäst star och bladgräs sampt något hårdwall uth-
   med gerdes gården, till                                                                                                                                  18.
P. Ett dagzwerdztorp på Brijsta ägor som gör dagzwerken till Steninge, hafwer
   uthsäde det ena åhret 1 tunna 22 cappar, det andra 1 tunna 20 cappar, gor3 åhrligen,                 1. 21.
Q. En eng af Brista ägor som brukas under Steninge gård af groff hårdwals
   höö sampt starhöö, till                                                                                                                                   30.
R. Ett torp som hafwer uthsäde det ena åhret 13 cappar, som gör åhrligen,                                            6 1/2.


___________
1Fel för åhrligen.
2Fel för ähr.
3Fel för gör.