A17:34(Rubrik:)
Erlinge hundradtz häradh, Norszunda sochn, Ströms fiell.


(Karttext:)
Wägen till Steninge genom kamen.
Godt femstena rör på ett berg.
Steninge egor mötha.
Skomakare slätten.
Wiggeby egor mötha här.
God gerdzleskog.
Ung wexligskog.
Uthi denne linia ähr intet rör upwist uthan som dem emellan häfdat waret uthsat.
Botele udd.
Rutens eng.
Rutens haga.
Detta torp säijes wara bygdt på ett rör.
Rödia till Månses torp.
Tallmilla.
Denne tracht ähr af skogzeld förbrend.
Rutens torp.
Mälaren.
Ung tall och granskog.
Till milla hage.
Halles for rör1.
Wret till Smedz-bole.
Wägen till Norsunda kyrka.
Intet rör uthan häfdan.
Backstufa.
Krällboda.
Hagen.
Månses torp.
Smedzbohle.
Krokesta uthengiar mötha.
   Nyss kullhuggen eek som
   waret skilnadt emellan denne
   fiel och Rosenberg, hwar uthi waret
   hugget Oxenstierne wapnet
   på den ene och Gyllenstierne
   på andre sijdan.
Godt femstena rör på en berghäll.
Rör.
Norrboda gerde.
Norboda wreet möther.
Hage till torpet.
Wägen till Werka qwarn.
Norboda medh Luttergerde möther.
Rosenbergz egor mötha här.
Norrboda.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692
af Jacob Braun.


________________
1Fel för hålles för rör??