A17:35Litter.             Notarum explicatio.                                                                                            Åhrligt.   Eng
                                                                                                                                                     uthsäde.   sommar.
                                                                                                                                                                     lass.
                                                                                                                                            tunnor. cappar.
   Ströms by som wedh pass något öfwer en half fiärdingzwäg ifrån denne
   sin skogzfiell belägen ähr, består af 5 hemman alla gamla frelse, hwar
   af 4 af dem höra under Steninge och det fempte under Wallsta-
   näs, beståendes efter des stångfall af 32 öresland, der af ähr Walsta-
   näs hemmanet 6 öresland och de öfrige örslanden höra till de 4 hemmanen, efter denne
   proportion så böhr och des fiell hemman emellan proportionerat wara
   så i torp som der uptagne ähro och andre uthägor, men som det
   icke ähr alt så¨iempt delt i det ett torp hörer under Rosenberg
   och lijkwähl innom denne rågång och det ena Walstanäs hemmanet
   äger twenne torp så att i så måtto bristen kommer på de
   4 hemman, hafwendes denne fiell innom sin uhrminne
   rörgång föliande torp och lägenheter nembligen.
   Hagen hörer för des hemman Steninge det äger i Ströms by under Steninge hafwer
A. uthsäde det ena åhret 2 tunnor 2 cappar, det andra 1 tunna 26 cappar, som gör åhrligen,                1. 30.
B. Eng der strax hoos af moss bottn och små star, till                                                                                          5.
   Kiällboda dito under Steninge, hafwer uthsäde det ena åhret 2 tunnor 13 cappar.
C. Det andra åhret 1 tunna 26 cappar som giör åhrligen,                                                                      2.  3 1/2.
D. Eng der hoos af mossbottn, till                                                                                                                       5.
   Smedzbohle ähr innom denne rågång beläget men lijkwähl bru-
   kas under Rosenberg, hafwer uthsäde på desse ägor för uthan
   det som det hafwer af Wiggeby, det ena åhret 2 tunnor 8 cappar, det
E. andra åhret 1 tunna 14 cappar, som giör åhrligen,                                                                            1. 27.
F. Eng der strax hoos af mossbottn, till                                                                                                               3.
   Månses torp hörer under Wallstanäs för des ena hemman i Ströms by
G. Hafwer uthsäde det ena åhret 2 tunnor 6 cappar, det andra åhret 1 tunna 28 cappar, gör åhrligen,  2.   1.
H. Eng der till af hårdwall, till                                                                                                                                1/2.
   Ruthens torp hörer och under Wallstanäs, hafwer uthsäde det ena
J. åhret 2 tunnor 3 cappar, det andra åhret 2 tunnor 25 cappar, som gör åhrligen,                                2. 14.
K.2. Eng der till strax hooss af hård wall, till                                                                                                          1/4.
L. 1. Dito en eng på uthmarken af mossbottn, till                                                                                                  3.
   Tallmilla torpet hörer under Steninge, hafwer uthsäde det ena
M. åhret 1 tunna 20 cappar, det andra åhret 1 tunna 10 cappar, gör åhrligen,                                      1. 15.
N. Eng der till af mossbottn,                                                                                                                                2.
O. Noch till Månses torp en åker wret om 4 cappeland, som gör åhrligen,                                                   2.
P. Dito till Rutens torp en wret om 5 cappeland, gör åhrligen,                                                                     2 1/2.