A17:37                             Notarum explicatio.

A. Lundby består aff 5 hemman 32 örslandh.
   Hafwer ena åhrs uthsäde uthi östergierde moo och
   sågjord, till                                                           36 tunnor.
B. Andra åhrs uthsäde uthi wästergierd mäste dehls
   leerjod med lijtet moo ibland,                               43 tunnor.
C. Hulderängien, måsswaldz äng,                            30 lass.
D. Sienängen och af måssbotn, till                            52.
E. Slåtterne uthi hagarne.
F. Sättra måsswaldz äng, till                                     16.
   Till denne by finnes godh skoug men på så olägeligit
   och oröägat landh att wij kunne knapt gienom bärg
   och morass framföra, lijtet fiskie uthi Lundby siön
   med catissor.
1. Johan Johansson, 1 mantall 9 2/3 örsland, säyes wara abalienerat
   cronehemman, hafwer.
     Ena åhretz uthsäde,                                 10 tunnor 28 cappar.
     Andra åhret,                                             12.   31 2/3 cappar.
                 Åhrligt uthsäde,                                                         12.  2 5/6.
     Höslag uthi Hulderängen,                                     8 lass.
     Skienängen star wals äng,                                  15 1/4 lass.
     Uthi slåthagarne.                                                  
     Höslag af måswall uthi Sättran,                            8 lass.                           31 1/4.
2. Jahan Ersson, hemman 1, 7 örslandh.
     Ena åhrs uthsäde,                                              7 tunnor 28.
   Andra års dito,                                                        8.        2.
              Åhrligt uthsäde,                                                              7. 31.
     Hulder ängen måsswals äng,                                 6 1/2 lass.
     Skienängen,                                                        11 3/8.
     Satran2,                                                                 3 1/2.
     Een slatthage1,                                                      5 lass.
     Andra, wid landzwägen och hööslag, till                4 1/2 lass.
     Höslag uthi lindan,
3. Johan Andersson, hemman 1, 6 örsland.
     Ena års uthsäde,                                               6. 24 cappar.
     Andra åhrs dito,                                                5. 12.
     Een wret, uthsäde till                                              10.
               Åhrligt uthsäde,                                                             6. 18.
     Hulder ängen,                                                   5 3/4.
     Skienängen,                                                      9 3/4.
     Sättran,                                                             3.
     Slåthaga af skiön wall, till                                   4 lass.
     Höslag uthi lindan,                                            3 1/2 lass.                         26.
4. Oluf Trulsson, hemman 1/2, 5 1/3 örsl landh af hwilket ähr een uthjordh 1 1/3 örslandh.
               Till herr öfwerst Johan Forburbuhl i Wägge byy.
     Ena års uthsäde,                                                3 tunnor 30 2/3.
     Andra åhrs dito,                                                 7.      5 4/5.
              Åhrligt uthsäde,                                                              6.   7.
     Hulder ängen,                                                       4 20/21 lass.
     Skienängen,                                                           8 2/3.
     Sättran,                                                                  2 2/3.
     Een slåtthaga om,                                                   3 1/2 lass.                   19 5/6.
5. Oluf Iwarsson, skattewraak 1/4 mantall 4 örsland.
     Ena åhrs uthsäde,                                               4 tunnor 16 cappar.
     Andra åhret,                                                       5 tunnor 12.
                 Ahrligt3 uthsäde,                                                          4. 30.
     Hulder ängen,                                                    3 5/8 lass.
     Skien ängen,                                                      6 1/2.
     Sättran,                                                              2.                                  13 1/3.
     Een wreet, uthsäde till,                                       5/8 tunna.

_____________
1Fel för slåtthage.
2Fel för Sättran.
3Fel för åhrligt.