A17:43Litter.                  Notarum explicatio.                                                              Åhrligt.   Eng.
                                                                                                                             uthsäde.  sommar.
                                                                                                                            tunland.   lass.
                                                                                                                  tunnor. cappar.
   Måhlsta består af 2 hemman och 1 uthjord, tillhopa 12 1/6 örsland.
   Hafwer uthsäde det ena åhret till 23 tunnor, der af
A. lerjordh sandblandat tämmelig godh, till                                             16.
B. Dito moo och öhrjord något lerblandat, till                                           3.
C. Dito moo och sandjord,                                                                      4.
D. Det andra åhrs uthsäde bestiger till 23. 7 cappar, der af
   ler medh något moo beblandat, till                                                       12.
E. Dito mojord något lerblandat, till                                                          5. 15.
F. Dito mojord och en dehl rojord1, till                                                     5. 24.
     Af föregående blifwer åhrligen 23 tunnor 3 1/2 cappa, der af
   första graden,                                                                                                          8.
   Andre graden,                                                                                                         6.
   Tredie graden,                                                                                                         4.  7 1/2.
   Fierde graden,                                                                                                         4. 28.
           Engiarna ähro fölliande.
G. Åhengen af stor widd små star bottn men intet bärande,
   berächnas i medellmåttige åhr, till                                                                                              6.
H. Engzhalsen dito små star, berächnas till                                                                                  20.
J. Tomsättran all öfwerwext med stor skog af hårdwall, berächne till                                             4.
K. Skarp engen all öfwer dijkskuren mark af hårdwals höö, till                                                     6.
L. Slotthagen af mosshöö med biörkskog bewäxt, kan bärgas,                                                      3.
M. Ett stycke som nu brukas för eng som tillförne waret åker,
   hwilket ähr skarp och tor wall, kan fås hårdwals höö, till                                                            1.
   I detta stycke hafwer uthjorden med de andre hemanen
   skifte efter öhretalet och intet i de andre ofwannämde
   engiar uthan de twenne hemman allena.
N. Detta stycke ähr uthjorden tillhörig emot de andre engiarna,
   af starbottn, till                                                                                                                          4.
   Uthmarken ähr stoor och wijd hwarest ähr nödtorftig skog
   till gerdzle och wedebrand, elliest mycket berjog så att
   muhlbeten ähr något knapp och torr på desses ägor
   der de icke åthnöta dess grannar, hagarna bestå af
   skarp hårdwals beet, elliest inga lägenheter.
                    Grannarna.
1. Det ena hemanet waret gammalt frelsehemman som ähr till cronan förbytt.
   Hafwer i byskifte 5 1/2 örsland, uthsår åhrligen,                                                      10. 27 1/2.  20.
2. Det andra äfwen och waret frellsehemman hwilket nu rustas före
   och bägge i en stam sammanlagde hafwer lijka stort med före-
   gående i ägor och öhrethal, uthsår ahrligen2,                                                           10. 27 1/2.  20.
   Uthjorden ähr skatte och hörer ett hemmani tarf till, ähr 1 1/6 öresland, åhrl uthsäde, 1. 13 1/2.    4.
O. Qwarntorpet uthsår det ena åhret 1 tunna, det andra 23 cappar, gor3 åhrligen,           28.         1.

_______________
1Fel för röjord.
2Fel för åhrligen.
3Fel för gör.