A17:45Litter.               Notarum explicatio.                               Åker.   Eng.
                                                                            Tunnor. cappar. sommar
                                                                                                       lass.
   Gottröra kyrkeby består af 3 heman och efter jordeboken till 35 örsland
   tilhopa men efter häfden till 29 örslandh, hafwandes uthsäde
A. det ena åhret af en dehl lerjord medh sand beblandat och lerjordh,
   något hårdbrukat, till                                                                                     37.
B. Det andra åhrs uthsäde af samma jordmohn, till                                            33.
   Dess uthan alla wretarna som igenfinnes till hwart heman medh
   dess no tilhopa,                                                                                               8. 24.
C. Inre star engen af små star, till                                                        30 lass.
D. Yttre star engen sweksam swår att barga1 af mosshöö, till             28
E. Skarp engen af hårdwall, till                                                           10 lass.
F. Tuf engen af mäst små star, till                                                        18 lass.                      86.
   Dess uthan en lijten eng till no 1 och 3 af hårdwall, till                                                          2.
   Uthmarken här till är af godt gerdzle och wedebrandh sampt något
   timber och löfskog, godt muhlbete, beteshagar till hwar
   gård af magert bete och elliest inga andra lägenheeter.
                    Grannarna.
1. Corporal Lars Redins bohemman står i cronones jordebok upfördt
   för 16 örsland, men niuter ey mehra i bymählning medh de
   andre grannarne i åkren ähn 8 örsland, men i engen 10 örsland
   och de öfrige 2 örslanden i åkren består uthi 3:e stycken wretar
   så att det blifwer in alless 10 örsland som det nu för tijden häfdar
   och altså 6 örsland mindre ähn jordeboken innehåller, uthsår
   efter de 8 örslanden i bygärdet det ena åhret till 11 tunnor, det andra
   åhret 9 tunnor 25 cappar, noch till de 2 örslanden i wretarne som finnes
   genom litter G igen sås åhrligen 1 tunna 24 cappar, noch uthi klåkare
   wretarne som detta åhret till hemanen blefwo återlagde, såås
   på detta hemmans dehl 22 cappar bägge åhren, hwilka igenfinnes
   medh litter H en särdeles fiell som detta hemmanet tilförne hafwer
   allena områdt, som sedan blefwet delt bägge hemanen detta
   och no 3 emellan, komer på dettas dehl 28 cappar begge åhren
   som igenfinens genom litter J så att åhrliga uthsädet till
   detta hemman som det nu häfdar, bestiger till                                                  12. 29 1/2.
   Eng i by engen efter de 10 örslande, till                                       30 lass.
   Noch en eng om 2 lass som no 3 hafwer halfparten uthaf,              1 lass.                           31.
2. Augments heman på twenne rustningz stammar, hafwer waret gammalt
   frelsehemman som gifwet är i byte till cronan, hafwer i byn 9 örsland,
   hwar efter det uthsår det ena åhret 12 tunnor 10 cappar, det andra
   åhret 11 tunnor, noch en wret om 1/2 tunland, giör åhrligen,                           11. 29.        26.
3. Länssmannens Olof Burmans rustningz stam, hafwer i bymähl-
   ning 10 örsland, hwar efter sås det ena åhret 13 tunnor 22 cappar, det
   det andra 12 tunnor 7 cappar, noch twenne stycken wretar om 1 tunland, hwil-
   ket giör ahrligen2,                                                                                           13. 14 1/2.   31.
   No 2 hafwer i klåckare wretarne åhrligen,                                                               8 1/2.
   No 3 hafwer i klackare3 wretarne 22 cappar, i wreten litter J 28 cappar, åhrligen, 25.
                                                                                  Summa ahrligen2.            39. 12.       88.

______________
1Fel för bärga.
2Fel för åhrligen.
3Fel för klåckare.