A17:47                          Notarum explicatio.

   Skahlhambra beståår aff 3 hemman, 2 1/2 cronohemman, 1/2 frellse, 24 örslandh
A. Hafwer ena åhrs uthsädhe uthi wäster gierdhe grundmoojordh, 27 tunnor 8 cappar.
B. Andra åhrs uthsädhe uthi östergierdhe leerjordh medh örr iblandh,  29 tunnor.
E. Samma åhr uthsädhe uthi lill gierdhe, grun moojordh eller swekligh skougz jordh,
   Rustmästaren, 1 mantahl crono förmedlat till 1/2 mantall, 8 öreslandh.
   Ena åhrs uthsädhe uthi wästergierdhe,                            8 tunnor 21 1/3 cappar.
   Andra åhrs uthsädhe uthi öster och lillgierdhe,                9 tunnor  1 1/2 cappar.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                              8. 27 5/12.
D. Hööslag in alles aff bådhe ängiarna till detta hemmanet, 26 lass,                                         26.
   Till denna gård finnes werste deelen aff skougen emedan wijd
   samma tijdh dellningen uthi skougen skiedde, war ey någon wijss åboo
   på detta hemmanet.
   Föraren, lijka stort öretahl som näst förgående, berättes afft1 han på
   sin dell aff skougen kan fina lijthet timber, sampt till giärdzellfång
   och wedhbrandh.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                              8. 27 5/12.   26.
   Nämbdmanen, och lijka öhretahl och ägor undantagandes
   een wreth om 1 tunlandz uthsädhe, blifwer åhrligit uthsädhe,                               9. 11 5/12.   26.
   Han har bästa skougen till sitt behoof.
   Emillan bemelte skough och by ligger een engz haga som hörer under
   Wäster Röckebyn, hwilken afskier oss skougen ifrån sielfwa åker
   och engh och kunde all dess beskaffenhhet om bemelte skough och
   haga ey affsättias på chartan, ty nembdemannen i samma by wille
   ey på twenne bodh komma tillstädes att kungiöra och wijsa
   migh denne bys ägor, efter han war äldsta uthi by och sades att
   wetta alla råå och röör, uthan förregaf att han hade ingen befall-
   ningh aff sin huusbondhe, som attesten aff uthskicka den betyger.
   Detta åhr 1688 ähr skougen afftagit och här wijdh sammfattat, hwarest
   finnes ett torp som ähr upbrukat aff byssen skough och bru-
   kas under Wäster Röckie by, som no 6 uthwijser.

   Obserwanda wtaf Thoma Christiernsons charta och des beskrifning i boken A no 6 folio
   89, befinnes wara anfördt en uthjord till Wester Rickeby hörande af 4 öres land och att till
   denna by skall höra åthskillige engsfieller som här i dena beskrifin udenas nämbd ähr,
   berättandes och sama charta beskrifin frälsehemmanet här i byn äga allenast 1/2 ten
   af egorne emoth dhe andre hemman.


_______________
1Fel för att?