A17:49                      Notarum explicatio.                      Lerjord.   Klapper. Gruus.  Hård-. Star-
                                                                                               jord.       jord.     wall.    wall.
                                                                                tuna.        tunna.    tunna.     sommar-
                                                                                cappa.     cappa.   cappa.     lass.
   Öster Rickby bestå af 5 grannar á 57 2/3 öresland i bya-
   måhl.
Litter.
A. Hafwen åker dhet ena åhret af,                               22. 16.    4.           2.
B. Dhet andra åhrs uthsäde,                                        28.                        7.
C. Stor ängen,                                                                                                                  120.
D. Swartt engen,                                                                                                  60.
   Till denne by är skogh till gärdzle och wedebran
   nödtorfftigt, men timmer skoghen ahr1 af skogz-
   eldh blefwen afbränder.
No.                          Grannarna.
1. Hemman 1, á 10 öresland åhrliget uthsäde,               6. 11.         16.    1.  4.     15 15/119. 30 30/119.
2. Hemman 1, á dito öretahl sampt andre lägenheter med
   nest före gående.
3. En danwijks uthjordh á 2 2/3 öresland åhrlig uthsäde, 1. 22.           4 1/4.    9 3/4.   4 4/119.   8 8/119.
4. Skatte hemman 1, á lijka örettahl medh dhe första både
   så och andra lägenheter.
5. Fralse2 hemman, á 7 öresland åhrliget uthsäde,          4. 15.        11 1/4.   25 1/4. 10 70/119.  22 23/119.
   En betes haga till no 1, dhen uti ähr ett torp.
aa. Hafwer åker uti en wreet, till                                                                    28.
   Ett torp Axelwall kallat.
ab. Hafwen åker uti 2:ne små wreetar,                                                           20.
ac. Engh, till                                                                                                                              4.
ad. Fiskar torpet hafwer åker uti 3 små wreetar,                                        1.   8.
ae. Engh, till                                                                                                                              4.
af. 2:ne betes hagar till no 4.
ag. Betes haga till no 2, ähr lagder under torpet Axel-
   wall.
   Desse torp och wreetar äro intet räcknade gran-
   nar emellan effter som det förmenas samt
   der af komma tll allmenningen när der
   om ransachning skier.
ba. Uthsäde på Bråwalle uthjordh, in alles,                                    4.   8.
bc. Engh till,                                                                                                                              5.
   Denne uthjordh possideras af skatte hemmanet no 4
   och hemmanet no 1, som är i wederlagh till konglig
   maijtt och cronan opgifwit, doch stå dhe begge uti disput
   der om, der före kan man intet säkert någon dera
   på föra för än det blifwer uthslagh dem emellan.


______________
1Fel för ähr.
2Fel för frälse.