A17:54(Rubrik:)
Långhundratz härad, Närtuhna, Biörkbärga och Bälinge.


                   Notarum explicatio.
                                                                             Tunland. Cappland. Somar-
                                                                                                             lass höö.
1. Biörkbärga ähr 3 1/2 öreslandh
   hwilket lijgger uthi stångfall
   med Bällinge grannarne,
   13 öreslandh.
A. Ena åhrs uthsädhe till samptlige
   granarne af röösandjordh,
                                         17 tunland.
   Samma åhrs uthsäde lillgierde
   som beståår af sand och örjordh, 5 tunlandh.
B. Andra åhrs uthsädhe till
   heela byn af sand och klap-
   porjordh,                       18 tunland 1 cappa.


C. Hårdwallz engh med starbottn,                                                       62.
   Hafwer och denne by några småteegar
   i skiffte medh Nijfsta grannarne,                                                         4.
1. Biörkbärga, 3 1/2 öreslandh, ena åhrs
   uthsädhe,                     4. 21 1/3.
   Andra åhrs uthsädhe,   3. 22 2/3.
            Åhrligit uthsäde,                                            4.      6.
   Hööslagh in alles, till                                                                        14.
2.3.4. Ena åhrs uthsädhe effter 13 örslandh,            17.    10 2/3.
   Andra åhrs uthsädhe,                                           14.    10 1/3.
            Åhrligit uthsädhe,                                        15.    26 1/2.
   Hööslagh in alles af hårdwall och star,                                              52.
   Till denne by finnes hwar-
   ken skough eller muhlbet, al-
   lenast een lijten skougz backa.


(Karttext:)
Proxime.
Näsia ägor möta här.
Nijssta1 ägor på denne sijdan.
Denna byssens skough med andra sijdan.
Lunda tager här emoth.
Hälgå byn tager här emoth.


Geometrice afmädht och uthrechnadt af
undertechnade pro anno 1688.
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.

_________________
1Fel för Nijfsta.