A17:57Litter.                  Notarum explicatio.                                             Åker.    Eng.
                                                                                               tunnor. cappar. sommar-
                                                                                                                         lass.
   Åkerby består af 3 1/2 hemman, 32 örsland tilhopa, hafwandes uthsäde
A. det ena åhret af lerjord medh sten klapur bland, till 20 tunnor
B. Dito mojord uth medh backarna, till                        4 tunnor,      24.
C. Det andra åhrs uthsäde af samma jordmohn som föregaende1,     23.
D. Engen wedh byn af mossbotten af cältejord som tilförne
   waret mycket bärande men nu så medh mosse öfwerwäxt
   att han ey högre kan draga ähn till                          50 lass.
F. I Linbärga eng twenne små fieller, folio 50 igenfin-
   nes, af hårdwall, till                                                 2 lass.
   Wedh Linbärga krogen hafwer denna by några engz-
   fiellar som på förestående charta, folio 50 stå uptech-
   nade, af hårdwall, till                                              22 lass.                              74.

   Uthmarken här till är intet tienlig hwarken till gärdzle
   eller wedebrandh, uthan mäst af bärg, hwarföre på dess
   ägor är ringa muhlbete der det ey kunde niutas på
   närstötande by ägor, en beteshage til hwardera går-
   den wedh siön mäst af skog bewäxt och altså intet
   synnerligt bete. Fiske uthi siön Uthren är till
   knap nödtorft. Wed Lindebarga3 krogen hörer och så
   här till 3 stycken åker wretar som mäst liggia i linda
   af orsak de så långt från byn äro belägne, kunnandes
   icke dijtkomma medh gödzell, der till medh så är det
   sweksam jordmohn, äro lijkwähl af tämelig widd
   så att der de woro i bruk kan der såås 8 tunnor, elliest är till
   denna by inga andra lägenheeter.
                      Grannarna.
1. Mats Olson brukar frelsehemmanet, herr Willam Litzoros hafwer i byn 3 2/3 öreslandh, hwa-
   rest uthsås det ena åhret 2 tunnor 24 cappar, det andra 2 tunnor 20 1/3 cappa, giör
   tilhopa i åhrligitt uthsade2,                                                                2. 22 1/6.    8 23/48.
2. Erick Olson, skattehemman under Schasby fru Karin Norfeldtz, hafwer i byn
   12 1/3 örsland, uthsår der på det ena åhret 9 tunnor 8 cappar, det andra
   åhret 8 tunnor 27 2/3 cappa, giör i åhrligitt uthsäde,                          9.   1 5/6.  28 25/48.
3. Lars Nilson Lund, ryttare hemman hwarföre han ruster och rijder, hafwer i
   byn 8 örsland, der på uthsår det ena åhret 6 tunnor, det andra
   åhret 5 tunnor 24 cappar, hwilket giör åhrligen,                               5. 28.       18 1/2.
4. Fogden Måns Pärson rustningz hemman, hafwer lijka lägenheeter
   medh förestående,                                                                           5. 28.       18 1/2.
                                                                         Summa åhrligen,     23. 16.       74.
   Desse bägge rustningz hemman så wähl som en dehl af skattehemanet
   blefwo detta åhret af wådeld aldeless afbrände.

_______________
1Fel för föregående.
2Fel för uthsäde.
3Fel för Lindebärga.