A17:59Litter.             Notarum explicatio.                                                     Aker1.   Eng.
                                                                                                   tunnor. cappar. sommar
                                                                                                                            lass.
   Linberga består af 1 1/2 hemman ah 21 örsland, hwarföre hofsnör-
   makaren mäster Anders Noren håller rustning före, hwil-
   ken och så äger skatträtten både på det hela hemmanet som
   är 14 örsland så wähl som det halfwa som är 7 örslandh.
A. Hafwandes uthsäde det ena åhret af leerjord medh sten-
   klapur bland, till                                                                                 19. 16.
B. Det andra åhrs uthsäde af stenklapurjord, till                  14 tunnor.
C. I wreten af swartmylla, till                                           4 3/4 tunnor.   18. 28.
D. Engen wedh byn af hårdwall, till                                          28 lass.
E. En teeg uthi Stor Åkerby eng af mossbottn mäste små star,  20 lass.
   Wed Linbärga krogen åthskillige små engz stycken
   som igenfinnes folio 50, här hooss stående af mäst
   hårdwall doch någet skarp, till                                               16 lass.                    64.

   Uthmarken här till wedh byn af nödtorftigt gerdzle och wede-
   brandh, intet synnerligt till timber uthan smått gran
   timber till små huus bygnadt, en beteshage nyligen
   afrögd och inhägnadet hwar uthi är tämmelig godt muhl-
   bete så wähl som på uthmarken, en rödning wedh
   siön som nyligen afrögdt ähr till eng icke af synner-
   lig bärande mark, men mäst till bete tienlig, der
   hooss ähr och så ett torp uthan åker föruthan en betes
   hage och lijten eng wed siöstranden, så är det till
   att förwara och achta fisket uthi siön Uttran hwa-
   rest kan wara nödtorftigt fiske till huussbehof.
   En lijten trägårdh af åthskillige fruchtbara trän såsom
   och en humblegård tämmelig godh.
   Här till hörer och så en skogz fiell half mijhl ifrån byn
   belägen hwilken på föregående bladh folio 52 står af-
   rijtat af tall och gran till timber gerdzle och wedebrand
   tienlig, sampt god löfskog. Fiske kunde wähl här
   till något wara men mäst gallstrand. Nu
   för tijden ingen åker eller eng uptaget oansedt der
   kan uptagas åker på athskillige2 ställen så wähl som
   eng att uprödia i kiärret som går ifrån siön
   up till torpet, är och så ett stycke twistigt medh
   Malmby, men så wijda det ena röret Grinrån
   kallat som är en godht och wählsatt rå lärer ey Malmby
   kunna den förbij gå.

_________________
1Fel för åker.
2Fel för åthskillige.