A17:63Litter.               Notarum explicatio.                                                                        Åker.        Eng.
                                                                                                                           tunnor. cappar. sommar-
                                                                                                                                                    lass.
   Sunnerby består af 5 hemman och 50 örsland tilhopa, hafwan-
A. dess uthsäde det ena åhret af leerjordh som der han wähl
   häfdat blifwer tämelig god, är till                           26 tunnor.
B. Dito mojord som mycket sweksam är, till            19 tunnor.                                        45.
C. Det andra åhrs uthsäde af samma jordmon som föregående
   åhrwäg, till                                                           29 tunnor.
D. Dito mojord, till                                                  11 tunnor.                                        40.
E. Engen wedh byn bestående af halfparten hårdwall och star
   medh den lilla skogz engen, till                                                                                                        130.
   Uthmarken bestående af nödtorftigt gerdzle och wedebrandh,
   godt muhlbete på uthmarken så wähl som i sielfwa be-
   tess hagarne, intet fiske som kan räcknas af något
   wärde, fast denna by är rådande i Dysiön som ingen
   annan fisk än rudor är uthi. Elliest till mehra
   åker och engz uptagande är intet till finnandes, föruthan
   en wret som mäst efter några åhrs häfd lägges öde.
   Ähr ey heller någon wiss skillnadt emellan Härshambra
   ägor och desse uthan efter häfden upsatt uthan några
   röörs wijsande.
                  Grannarna äro fölliande som de i skifte
                  medh hwar andra liggia.
1. Erick Ersson, skattehemman possideras till skatträtten af herr Cronhielm,
   Hafwer i byamählning 15 örsland, hwarest uthsås det
   ene åhret 13 tunnor 16 cappar det andra åhret 12 tunnor, giör åhrligen.                        12. 24.        39.
2. Per Erson, skatte wrachz hemman corporal Behm på fördehl anslaget.
   Hafwer lijka öhretahl och ägor medh föregående,                                                           12. 24.        39.
3. Mats Mårtenson, accademia hemman, hafwer i byn 6 örslandh, sår
   ena åhret 5 tunnor 12 4/5 cappa, det andra åhret 4 tunnor 25 1/5 cappa, blifwer åhrligen, 5.  3 1/5.    15 1/3.
4. Johan Andersson i Nyby, skattehemman, hafwer 8 örsland, sår det ena åhret
   7 tunnor 6 2/5 cappa, det andra 6 tunnor 12 4/5 cappa, giör åhrligen,                               6. 25 3/5.    20 4/5.
   Uthaf desse 8 örslandh hörer till danwijken en ortug.
5. Erick Hanson, frelsehemman under fru Anna Bure, hafwer i byn
   6 örsland, hwar efter såås det ena åhret 5 tunnor 12 4/5 cappa,
   det andra 4 tunnor 25 3/5 cappa, giör åhrligen,
                                                         Summa åhrligen,                                                       5.   3 1/5.     15 3/5.
   Således liggia desse heman i skifte medh hwar
   andre, fast de äro åthskilde bygde för hwars och ens bättre
   beqwämbligheet, oansedt de ändå sijna gårdztompter
   på rätta bytompten hafwa, der bägge skattehemman ännu
   på sina rum stå.