A17:66              Notarum explicatio.                   Tunor. Kappar. Sommar lass.

        Mählsta.
   Består af 4 hemman 32 öhreslandh, 3 skatte, 1/2 frällsse.
A. Eena åhrs uthsäde till denna by af moo, öhr och klapperjordh,   20 tunnor.
AB. Leer och moojordh,                                                                 8 tunnor.
AC. Tall, moojordh,                                                                        7 tunnor.
B. Andra åhrs utsäde, norrgierde god lerjord,                                10 tunnor.
BC. Sand jordh,                                                                             3 tunnor.
BB. Sandh och lerjordh,                                                                 3 tunnor.
D. Millangierde leer och mojordh,                                                  16 tunnor 16.
                 Engiarna.
E. Skiönwalls engh, till                                                               101 1/19.
F. Tuffengien, skiönwall,                                                              10 2/19.           128 16/19.
G. Mugghagarna, starrwall,                                                           7 11/19.
H. Marengiarna, mååsswall,                                                        10 2/19.
                 Grannarna.
1. Johan Ericksson, 6 1/3 öreslandh, frellsse.
   Eena åhrs uthsäde,                                                  6 tunnor 29 2/3.
   Andra åhrs uthsäde,                                                6 tunnor 13 5/6.
                                                          Åhrligit uthsäde,                        6.  22 3/4.
   Hööslagh af storengien,                                                  20 lass.
   På Tufengien,                                                                   2 lass.                       25 1/2.
   Uthi Mugghagen,                                                             1 1/2 lass.
   Uthi Merengiarne,                                                            2 lass.
2. Gabriel Persson och Pehr Erichsson, skatte 11 2/3 landh.
   Hafwer eena åhrs uthsäde,                                   12 tunnor 24 1/3.
   Andra åhrs uthsäde,                                             11 tunnor 27 1/5.
                                                            Åhrligit uthsäde,                    12.   9 3/4.
   Hööslagh in alles af sådan wall som förmälltär,                                                   46 111/114.
3. Lill gården, Erich Johansson och Mårtten Mårttensson, skatte 6 oreslandh1.
   Eena åhrs uthsäde,                                                    6 tunnor 18.
   Andra dito,                                                               6 tunnor 3.
                                                            Åhrligit uthsäde,                      6.  10 1/2.  24 3/24.
4. Eekeskougen Erich Larsson, skatte 8 öreslandh.
   Eena åhrs uthsäde,                                                    8 tunnor. 24.
   Andra åhrs uthsäde,                                                  8 tunnor 4.
                                                            Åhrligit uthsäde,                      8.  14.
   Hööslagh in alles åhrligen,                                                                                32 4/19.
   Till denne by finnes godh skough och muhlbete som och skiön betzhage, sampt 2:ne
   sågar som gå höst och wåhr, no 5 och 6.


_______________
1Fel för öreslandh.