A17:67-8(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Mällstaby i Långhundradtz häradh och Korsta sochn.


(Karttext:)
Sahlby tager emoth på denne sijdan.
Brooby tagher medh sijna ägor emoth på denne här sijdan.
Mölnkiärzråån.
Bodalzråån.
Kier.
Årrkåybärgzrörre.
Denne trachten ähr bara uthhuggen mark medh små buskar tillwext.
Bärg och backar.
Hällge herre-gårdh möther här.
Detta äh<  > och betzhaga till hehla byn.
Denna trachten beståår mästedehles af små tallskough och bärghländigh mark.
Timberskough denna trachten mästedehles aff gran med små tallskough iblandh.
Kiärr.
Betzhaga till heela byn som ähr allt med skough öfwerwuxen.
Lindrån.
Långhundratz häradz allmen-ning berättes stötta här emoth.
Ledinghe ägor möther på denne här sijdan.
Här och der betzmark iblandh.
Ledingebrooröre.
Kumblarna uthi Gars sochn stötta här emoth.
Råån wijd stoor sandzhagan.
Stor sanden.
Bärghländigh mark.
Gran och tallskough.
Råån wijd Låss-wägen.
Trumbkiers råån.
Instängd till att rödias till engh.
Tallråån.
Morstarna tager här emoth.
Hillaringz sång råån.


(Under skalan:)
Schala ullnarum.


Geometrice afmädt och uthrechnadt af undertechnadt
in anno 1689.
J. Strandman.