A17:73                        Notarum explicatio.

   Åhrby beståår aff twenne hemman 21 1/3 örslandh, 12 1/3 örzland 9 sk.
A. Ena åhrs uthsädhe uthi söder åkren af leer och moojordh, till                        30 tunnor 6 6/7 cappa.
B. Andra åhrs uthsädhe uthi norr och wästergierdhe moo och klapporjordh, till 33 tunnor.
C. Engzwretten och samma åhr som beståår aff swart mylla, till                          2 tunnor 18 2/7.
                     Engiarna.
D. Siööengien, starrwallz engh, till                                                                    17 3/4 lass.
E. Dher uthanföre siööwext aff fräckn och starr,                                               17 3/4 lass.
F. Lillengien, hårdwall och starr, till                                                                   14 lass.
G. Finsan, måsswallz engh,                                                                               14 lass.
   Finnes och till denne by åker wijdh torpet aff aff sand, klappor och
   moojordh, till                                                                                                  8 tunor.
   Till denne by finnes nödtorfftigh skough till giärdzell, fångh och wedhbrandh.
   Illack muhlbete. Lijtet fiskie uthi Östuna siöön.
   Hustru Maria Lars dåtter och Lars Larsson, 12 1/3 örslandh, skattehemman.
   Ena åhrs uthsädhe uthi södher åkren,                                                     18 tunnor 8 cappar.
   Samma åhr engzwretten,                                                                          1 tunna 16 cappar.
   Andra åhrs uthsädhe uthi norr och wäster gierdhe,                                  19 tunnor 16 cappar.
   Åker wijdh torpet och detta åhrs uthsädhe,                                              4 tunnor 20 cappar.
   Åhrligit uthsädhe in alles,                                                                                                           21. 14.
   Siöö engien, starrwallz engh,                                                                   10 1/2 lass.
   Der uthanföre skiööwext aff fräckn och starr,                                          10 1/2 lass.
   Hööslagh uthi lillengien,                                                                            8 9/16 lass.
   Hööslagh uthi Finsam,                                                                              8 9/16 lass.                                 38 1/8.
   Anders Bengtson, 1 mantahl 9 örelandh.
   Ena åhrs uthsädhe uthi södher åkren,                                                       11 tunor 30 6/7.
   Till samma åhrs uthsädhe engzwretten,                                                       1 tunna 4 cappar.
   Andra åhrs uthsädhe uthi norr och wästergierdhe,                                    13 tunnor 16 cappar.
   Åker wijdh torpet,                                                                                    3 tunnor 12 cappar.
   Åhrligit uthsädhe,                                                                                                                      14. 31 3/7.
   Siöö engien, starrwallz engh,                                                                     7 1/4 lass.
   Der uthanföre siööwext af fräckn och starr,                                               7 1/4 lass.
   Hööslagh uthi lillengien,                                                                             5 7/16 lass.
   Hööslag uthi Finsan,                                                                                  5 7/16 lass.                                25 3/8.