A17:75                         Notarium explicatio.

   Säby består aff 6 hemman 33 öreslandh.
A. Eena åhrs uthsäde uthi Öhrkullen beståår af klaperjord medh lijtet leer
   ibland emoth ängen,                                                                           49. 11 3/7.
B. Till samma åhrs uthsäde inrächnes lööswreten af samme jordmon,       4. 20 4/7.
C. Andre åhrs uthsäde uthi norrgierdet af klapper jord med grof
   sandh ibland wid stenbackarne, till                                                     46 4/7.
D. Stor wreten och detta åhrs uthsäde af klapper och sandjord,            10 3/7.
                 Ängiarna.                                                                          110.
E. Dy ängien beståår af staarwahl, till                                                  120 lass.
F. Lagfierdz ängien myckit sanck som under tijden bergas
   och under tijden intet för watn skull kan fåås när
   hoen berges,      120 lass, men kan intet berechnes
   åhrligen meer än,                                                                               60
G. Stoorängien, hårdwals äng, till                                                         126.
H. Ähre slåtthagarna 4 lass in alles på hwardera,                                    24.
   Råbbus ängien een uthäng som finnes folio      , litter R.
   af siöhn och hårdwalls ängh, till                                                         116.
   Een lijten uthbys äng belägen i samme sochn Ram-
   ängen benembd af hardwall, till                                                           12.
                                                                                                           458.
   Till denne byn finnes ingen skoug eller wedbrand
   uthan allenast een lijten pratension på Lång-
   hundrat allmenning
       NB. En fiell widh almenningen benämbd Säby stigen.
   Bengt Jacobsson, 1 mantal abalienerat cronehemman till Caasby herregård, 5 1/2 örsland.
       Hafwer ena åhretz uthsäde uthi Öhrkullen                            8 tunnor 1.
       Utsade1 uthi lösswreten samma åhr,                                     25 1/3 cappor.
       Andra åhretz uthsädet uthi norre gierdet,                             8.   9 124/232.
       Storwreten till andra åhrs uthsädet,                                     1. 23 13/21.
               Åhrligt uthsäde,                                                                                   9.   8.
   Dyängien,                                                                              20 lass.
   Lagfierdzängen,                                                                     10.
   Storangien2,                                                                          21.
   Slåthagarne,                                                                            4.
   Råbbusängen,                                                                       19 1/3.
   Ramängien,                                                                             2.                                 76 1/3.
   Mårten Ersson, 1 under samme herregård lijka skatt och öhretahl,                    9.   8.   76 1/3.
   Matz Persson, 1 sammaledes,                                                                          9.   8.   76 1/3.
   Per Matzon, 1 äfwenledes,                                                                               9.   8.   76 1/3.
   Per Erichsson, 1 lijka så,                                                                                  9.   8.   76 1/3.
   Erich Staphansson, 1 afwen3 lijka i uthsäde åker och ängh,                               9.   8.   76 1/3.

_____________
1Fel för utsäde.
2Fel för ängien.
3Fel för äfwen.