A17:79Litter.                Notarum explicatio.                                             Åhrligt.    Eng.
                                                                                                         uthsäde.   sommar.
                                                                                                                         lass.
                                                                                                tunnor. cappar.
   Östuna består af 6 hemman, tilhopa 62 1/4 öresland som til säteri be-
   bygdt blefwet och alla hemman under säterijs frijheet förswarade undan-
   tagandes ett, hafwandes denne by icke synnerlig waret
   häfdat uthan i synnerheet all wretarna i skogen belägen
   ligga öde så wähl som en dehl af gärderne, så att det
   på uthmarken ähr, hafwer af öfwer 30 eller 40 åhr waret
   öde sampt gerderne 10 á 20 åhr eller så omtrent,
   doch hafwer denne by fölliande åker der han all uptagen
   blifwer i det ena gerdet till 52 tunnor 14 cappar, der af
A. godh lerjord och stenklapurjord, till                                 13. 26.
B. Dito mojord något lerblandat, till                                      11. 12.
C. Dito moo och skogziord, till                                              7.   8.
   Det andra åhrs uthsäde bestiger till 57 tunnor 8 cappar, der af
D. godh lerjord och stenklapurjord, till                                 34.   6.
E. Dito moo lerblandat, till                                                   16.
F. Dito moo och skogziordh, till                                             7.   2.
G. Alla på uthmarken belägne wretar så de som längre som
    mindre tid i linda legat hafwa kunna, der de uptagne
    blifwa och i rätt häfd komma att blifwa tillhopa 20 tunland,
    men alt skogzjordh.
       Af föregående blifwer åhrligen med wretarne som
       öde ähro 64 tunnor 27 cappar, der af
   godh jord af första graden,                                               34.              34.
   Af tredie graden,                                                              13. 22.        13. 22.
   Af fierde graden,                                                                                 17.   5.
H. Engiarna, stoorengen af hårdwall och starbottn, der af hård-
   wals botten 40 tunlandz widd á 2 lass tunlandet, gör                                            80.
J. Dito starbottn god och bärande 20 tunlandz widd á 5 lass, gör                          100.
K. Feet swelltan, hårdwall 5 tunlandz widd á 3 lass, gör                                         15.
L. Skarp sweltan, hårdwall 6 tunland á 1 lass, gör                                                    6.

   Uthmarken här till ähr icke af någon synnerlig widd och der till
   med en stoor dehl genom skogzeld afbränd, kan doch wara
   nödtorftigt gerdzle och wedebrand sampt muhlbete. Fiske
   i Östuna siön så medellmåttigt och elliest inga lägenheter
                      Hemanthalet.
   För desse heman nembligen 4 cronohemman hålles twenne rustningar
   af regementz skrifwaren Nybohm som alla niuta säterijs
   frijheet, det ena 14 öresland, det andra 12 1/2, det tredie 8 oresland1, det fierde
   9 3/4 öresland, det fembte ähr gammalt frelsehemman som och är i säterijet inlagt
   och ofwannembdes frelsehemman ähr i skifte 12 öresland, det siette hemmanet
   och så gammalt frelse men intet i säteriet uthan tilhörigt
   herr landzhöfdingen Lindehielm, hafwer 6 öresland som åhrligen uthsår, 6.   8.     19.
   Det andra brukas alt af en och är säterij.
   Gårdz tompterne stå uptechnade efter des storlek och med des
   öhretahl på skrefne som de i sohlskifte liggia.

_________________
1Fel för öresland.