A17:117Litter.                 Notarum explicatio.                                                            Åhrligt.      Eng.
                                                                                                                         uthsäde.     sommar
                                                                                                                                           lass.
                                                                                                                   tunnor. cappar.
   Ycklinge och Stentorpet hwilka uthi wadh och fohr med hwar-
   andra sammanliggia bestå tilhopa af 4 hemman och 20 2/3 örsland, haf-
   wandes uthsäde det ena åhret till 27 tunnor, der af
A. godh lerjordh,                                                                                     18.
B. Dito moojordh,                                                                                      9.
   Det andra åhret 27 tunnor 28 cappar, der af
C. godh lerjordh, till                                                                                  20.   4.
D. Dito moojordh, till                                                                                  7. 24.
   Af föregående blifwer åhrligen 27 tunnor 14 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                                                     19.   2.
   Af fierde graden,                                                                                                    8. 12.
                     Engiarna tilhopa 148 lass.
E. Byengen af hardwall1 något tofwug, 14 3/8 tunlandz widd berachnas2, till                             40.
F. Dito twenne stycken hårdwals engiar belagne3 uthi Fornby eng som
   i torkåhr mycket felt slår, 22 3/4 tunlandz widd, berachnas2 till                                               36.
G. En skogzeng som af Åhrby herskap för nagon4 tijd tilbaka
   afrögd blefwen och alt sedan brukatz der under, oansedt
   han ligger innom denne bys rågång, ähr af star och frä-
   ken som der hon wähl blifwer i hängn hållen / des inne-
   håll ähr 50 1/2 tunlandz widd / kastar af sig,                                                                           40.
   De andre skogzengiarna hawa hwar för sig uprögdt
   som wed des beskrifning hwar gård påföres, tilhopa                                                               32.
   Uthmarken består af nödtorftigt gerdzle och wedebrand sampt
   löfskog, godt muhlbete, tämmelig god rödningzmark både
   uthi Römyran så wähl som det återstående oafrögde stycket
   i Koomyran, elliest ingen lägenheet mehra åker att
   uptaga ey heller andra lägenheter.
                            Grannarna.
1. Capellanen i Kijhlen herr Anders half skattehemman, herr Adam Skildtz
   rustingzstam som hafwer i byn 4 5/6 orsland5, uthsår åhrligen,                                  6. 13.      27.
H. En åkerfiell som detta och fölliande heman hafwa half-
   parten hwardera uthaf, kom här till 21 cappar, som gör åhrligen                                   10.
   Skogzengen af starhöö,                                                                                                          10.
2. Eric Andersson, skattehemman halft, som är köpt till frälse och af herr
   Gustaf Planting innehafwes, hafwer i byn 4 1/2 orsland5 uthsår årligen,                     6.              25 1/3.
   I åkerfiellen lijka med ofwanstående,                                                                           10 1/2.
   Skogzengen berächnas till,                                                                                                         6.
3. Tomas Andersson, accademia hemman, hafwer i byn 6 öresland, uthsår ahrligen6, 7. 30 1/2.   33 2/3.
   Skogzengen kan bargas7,                                                                                                           9.
4. Stentorpet hafwer sin tompt i byn men frånbygdt på swijnewal-
   len, hafwer här tills waret gammalt frelse och nu af des possessor
   gifwet till cronan emot wederlag på annat stelle och inlagdt med
   no 1 till en ruststam, hafwer i byskifte 5 1/3 öresland, uthsår åhrligen,                       7.   2 1/2.   30.
J. En wret om 16 cappeland, gör ahrligen6,                                                                      8.
   Skogz engen,                                                                                                                             7 lass.


______________
1Fel för hårdwall.
2Fel för berächnas.
3Fel för beägne.
4Fel för någon.
5Fel för öresland.
6Fel för åhrligen.
7Fel för bärgas.