A17:119Litter.                Notarum explicatio.                                            Åhrligt.    Eng.
                                                                                                        uthsäde.   Sommar-
                                                                                                                        lass.
                                                                                                tunnor. cappar.
   Orrbohl hafwer waret 1/4 frelsehemman under Åhrby, hafwer uthsäde
   det ena åhret till 5 tunnor 22 cappar, der af
A. mojord lerblandat, till                                                            2.   4.
B. Dito tall mojord, till                                                               3. 18.
   Det andra åhret bestiger till 5 tunnor, der af
C. moblandat jordh, till                                                              3. 13.
D. Dito grun moojord, till                                                           1. 19.
         Blifwer åhrligen 5 tunnor 11 cappar, der af
   komer i tredie graden,                                                                        2. 24 1/2.
   Af fierde graden,                                                                                2. 18 1/2.
E. Engen af godt hårdwals höö, innehåller 10 tunlandz widd,
   hafwandes Millanbohl halfparten af engen, kan berach-
   nas1 i medellmåttige åhr till 20 sommar lass, der af detta,                                       10.

   Millanbohl äfwen och 1/4 frelsehemman som hafwer uthsäde det ena åhret
          till 3 tunnor 29 cappar, der af
F. moblandat jord, till                                                                1. 24.
G. Dito moojordh, till                                                                2.   5.
         Det andra åhret bestiger till 3 tunnor 14 cappar, der af
H. moblandat jord,                                                                    1.   7.
J. Dito tallmojord, till                                                                 2.   7.
          Blifwer åhrligen 3 tunnor 21 1/2 cappar, der af
   af tredie graden,                                                                                 1. 15 1/2.
   Af fierde graden,                                                                                2.   6.
E. Engen halfparten med Orrbohl af hardwall2, till                                                     10.

   Öhrkulla och så waret 1/4 frelsehemman, som hafwer uthsade3 deth
          ena åhret till 4 tunnor 30 cappar, der af
K. swart mylla jord, till                                                              2. 30.
L. Dito tall moojord, till                                                             2.
          Det andra åhret 3 tunnor 16 cappar, der af
M. moblandat jord, till                                                                   16.
N. Dito tall moojord, till                                                            3.
           Blifwer åhrligen 3 tunnor 31 cappar, der af
   af tredie graden,                                                                                 1. 23.
   Af fierde graden,                                                                                2.   8.
O. Engen af godt hardwals2 höö, till                                                                           9.
   Inga andra lägenheter till desse hemman,
   För desse fierdedels hemman hålles rustning af herr Adam
   Skildt som på dess stam, Ycklinge och Stentorpet
   augment ähro.

_________________
1Fel för berächnas.
2Fel för hårdwall.
3Fel för uthsäde.