A17:120b(Karttext lilla kartan:)
Skräddarbohl.
Grantorpz gerde och eng stoter1 hijt nembst som och belaget2 ähr på Köhlinge ägor.
Skogwäxt eng.
Betes haga.
Kiöhlinge egor rundt om detta hemman.


(Karttext stora kartan:)
God vise.
Klijfwinge skogz engiar stöta in till denne gärdesgård.
Kiöhlinge engiar och uthmark mötha.
Kiöhlinge engiar.
Godt rör står i Johan Ersons hage i Kiöhlinge.
   Här uthan före tager Klijfwinge
   uthmark emot som sträcker
   sig intill Wattholma och
   Sahlsta ägor uthi halfwa
   Steensiön.
Torp.
Hage till no 1.
Torp.
Vise.
Hage.
Kiörlinge egor mötha på denna sijdan.
Hage.
Kiöhlinge egor mötha på denna sijdan alt hijt.
Klijfvinge by.
Tompter.
Kyrkwäg.
Ycklinge eng möther.
Ingvasta eng möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692 af Jacob Braun._____________
1Fel för stöter.
2Fel för beläget.