A17:121Litter.           Notarum explicatio.                                             Åhrligt.     Eng.
                                                                                                    uthsäde.     sommar-
                                                                                                                      lass.
                                                                                              tunnor. cappar.
   Klijfvinge består af 4 hemman der af 2 hela och 2 halfwa, 26 2/3 öresland
   tilhopa, hafwandes uthsäde det ena åhret till 29 tunnor 16 cappar, der af
A. mehrendels god jord af lera och stenklapur, till               27.   8.
B. Dito röjord stenig och dahlfuller, till                                  2.
C. Dito en wreet af sweksam mojord, till                              2.
D. Dito wretar som brukas så wähl af torpare som bönderne
   af moo och skogzjord, till                                                  8.   8.
   Dett andra åhret bestiger till 39 tunnor 12 cappar, der af
E. god ler och stenklapurjord, till                                        32. 28.
F. Dito mojord, till                                                               2.   8.
G. Noch i wretar, skogzjord, till                                           4.   8.
             Af föregaende1, blifwer åhrligen 39. 14, der af
   god jord af första graden,                                                                30.   2.
   Af fierde graden,                                                                               9. 12.
     Engiarna in alles till 114 lass i skogen belägne af buskar öfwer
     wäxte som hafwa föliande nampn, Lasz engen, Ingwalss engen
   Norengen, Rudun och Wästermyran, alla innehålla star höö, till                           92.
H. Storengen wed byn af skarp hårdwall 11 tunlandz widd á 2 lass, gör

   Uthmarken här till ähr stoor och wijd som kan sträcka sig wedh
   pass 1 1/2 mijhl i sin omkretz, af godh skog så till såge som
   stufwutimber sampt löfskog af eek och andre löfträn,
   men elliest mycket berjog mark, godt muhlbete, intet
   fiske af något wärde, ehuru wähl en dehl i en siöö Stensiön kallat,
   kommer här till så är han lijten och en kärsiöö. Rågången omkring
   denne skog ähr på Köhlinge sidan icke några wissa rör, ey heller
   derest han stannar up emot der Sahlsta pratendera af Rassbo
   almening att stöta här till eller och föra her bättre in på
   Rassbo sijdan, dy kunde han icke säkert afmätas, uthan
   förblifwa der med till wijdare ransakning.
               Grannarna.
1. Per Ersson, skattehemman helt hörer med räntan hälften under Sahlsta, den
   andre dehlen herr Planting, hafwer i byskifte 11 5/6 örsland, hafwer
   der efter åhrligt uthsäde, till                                                             17. 16.       50 1/2.
2. Erick Jacobsson, skattehemman halft augment på nedannembde rustningz stam,
   hafwer i byskifte 5 2/3 öresland, uthsår åhrligen,                                8. 12.       24.
3. Herr Gustav Plantingz säterij som han rustar före beståendes af 1 helt
   skattehemman om 7 5/6 öresland, hwar af 1 öresland ähr uthiord belägen i Kiöhlinge
   byn och der till 1/2 kyrkohemman om 2 1/3 öresland som brukas tilsamans
   och ähro tilhopa 9 1/6 öresland, uthsår åhrligen,                               13. 18.       40 1/2.

                             Beskrifning af Skräddarbohlet.
   Skräddarbohl består af 1/2 cronohemman afgärda på Köhlinge ägor, hafwer uthsäde det
J. ena åhret af en lijten dehl lerblandat jord, det öfrige skogzjord, till  6 1/4.
K. Det andra ahret2 lijka jordmohn, till                                             6 1/2.
   Blifwer åhrligen 6 tunnor 12 cappar, der af af andre graden 1 tunna 16 cappar, af fierde 5 tunland,  6. 12.
L. Eng der strax hooss af mossbottn till 24 lass, dito en äng på Köhlinge
   skog, Limun kallat, starhöö till 6 lass, gör tillhopa,                                              30.
   God skog och muhlbete lijka med Köhlinge byn.


________________
1Fel för föregående.
2Fel för åhret.