A17:123Litter.                 Notarum explicatio.                                                                                     Åhrligt.    Eng.
                                                                                                                                                  uthsäde.   sommar lass.
                                                                                                                                          tunnor. cappar.
   Tibble består af 11 hemman och 1 uthjord, tilhopa 96 örsland, hwilka hafwa
    uthsäde det ena åhret till 84 tunnor 25 cappar, der af
A. Kyrckegärdet af godh lerjord, till                                                                         42. 18.
B. Klintgärdet, dito god lerjord, till                                                                            22.   8.
C. Dito klapurjord något grun och stenig, till                                                                8. 25.
D. Dito moojordh, till                                                                                               11.   6.
   Den andre åhrwägen bestijger till 68 tunnor 2 cappar, der af
E. engz gärdet af god lerjord, till                                                                               17.   6.
F. Dito moblandat lerjord, till                                                                                    13.   5.
G. Skogz gärdet af god lerjord, till                                                                            15.   4.
H. Dito lerblandat jord, till                                                                                          5. 26.
J. Dito klapurjord något grun och stenig, till                                                                 4. 24.
K. Dito moojordh,                                                                                                    12.   1.
   Af föregående uthsäden blifwer åhrligen 76 tunnor 13 1/2 cappa, der af
   god jordh af första graden,                                                                                                              48. 18.
   Af andra graden,                                                                                                                             16.   8.
   Af fierde graden,                                                                                                                             11. 19 1/2.
              Engiarna innehålla 116 lass, der af
L. Stoorengen af skarp hårdwall kan berächnas, till                                                                                             100.
M. Nyckleengen dito samme wall, till                                                                                                                   16.

   Uthmarken bestående af tämmelig stoor widd, men största dehlen häfdas af de
   fierdedehls hemman och torpen som der på ägorna upbygde ähro, sampt wretar
   och engiar, hwilka för hastigheten ey alle blefwo afmätte, doch stor-
   leken efter häfden uthsatt som sig intet wijdare sträcker ähn innom
   gerdes gårderne, oansedt hwart af desse små hemman willia tilägna sig
   förmedelst en oduglig rörgång och olaglig upsatte rörstenar största
   och bästa dehlen af skogen, så att sielfwa byn der igenom lijder stor
   skada och föga annars ähn med lof och tillåtelse af desse deras i begyn-
   nelsen warande torpare nyttia sina egna ägor, som lijkwähl in-
   tet mehra böre niuta ähn afgärda bys rätt, hwarföre de lembnas
   med de ägor som dem nu innom gerdes gårderne hwar för sig up-
   satte ähra att nyttia. Elliest består uthmarken af god skog
   till nödtorftigt gerdzle af wedebrand sampt godt muhlbete och
   elliest inga andra lägenheeter.
                     Grannarna.
1. Johan Ersson, herr Gustaf Plantingz frelsehemman, hafwer i byn 5 örsland, uthsår der efter åhrligen, 3.   4 1/6.    6 1/24.
   En wreet der till af skogzjord till 18 cappar, som gör åhrligen,                                                                 9.
   Dito twenne små skogz engiar af starrhöö,                                                                                                           4.
2. Anders Mickelsson, cronohemman hafwer i byn 7 2/3 örsland, uthsår åhrligen,                                  6.   4.         9 1/7.
   En skogzeng der till af starhöö, till                                                                                                                        4.
3. Olof Ersson, cronohemman hafwer unne med sig en uthjord som tilhopa 10 örsland, uthsår,              7. 30 3/4.  12 1/12.
   Här till bör höra ett torp som Gustaf Planting undan hemmanet hafwer då det hemföll
   cronan, hwarest uthsås det ena åhret 17 cappar och det andra 29 cappar skogzjord, gör åhrligen,          23.
4. Lars Håckensson, dito cronohemman hafwer i byn 8 örsland, uthsår åhrligen,                                   6. 11 5/6.    9 2/3.
   En wreet der till af skogzjord till 1 tunna 8 cappar, gör åhrligen,                                                             20.
   En skogzeng dito af star höö, till                                                                                                                           6.
5. Markus Andersson, dito cronohemman, hafwer i byn 9 örsland, uthsår åhrligen,                               7.    4 1/4.  10 7/8.
   En wret der till om 1 tunna 10 cappar, gör åhrligen,                                                                               21.
   En skogzeng om starhöö, till                                                                                                                                  5.
6. Hans Mattsson, accademia hemman, hafwer i byn 8 örsland, uthsår åhrligen,                                    6. 11 5/6.     9 2/3.
   Noch der till en wreet af skogzjord om 13 cappar, gör åhrligen,                                                               6 1/2.
   En skogz eng belägen på Ingwasta ägor af starhöö, till                                                                                           <  >
7. Oloff Hansson, dito accademia hemman, hafwer lijka med förestående i öhrethal och uthsäde,           6. 11 5/6.     9 2/3.
   Noch twenne wretar, den ene om 12 cappar och den andre 27 cappar, gör åhrligen,                             19 1/2.
   En skogzeng på Ingwata egor af starhöö, till                                                                                                        12.
8. Johan Persson, ofwanstående Plantingz frelsehemman, hafwer i byn 10 örsland, uthsår åhrligen,       7. 30 3/4.   12 1/12.
9. Erick Ersson, accademia hemman, hafwer i byn 13 örsland, uthsår åhrligen,                                   10. 11 1/4.   15 1/2.
   Twenne stycken skogz engiar af starhö, till                                                                                                            8.
10. Anders Jacobson, herr greffe Niels Bielkes frelsehemman, hafwer 6 örsland, uthsår åhrligen,          4. 24 7/8.     7 1/4.
11. Mårten Andersson, herr capiten Niels Ruuts skattehemman som han håller rustning
   före, hafwer i byn 11 1/3 örsland, uthsår åhrligen,                                                                               9.     5/7.    13 2/3.
   Skogz eng der till af starhöö, till                                                                                                                            4.

   Länsmansbohlet ähr herr Plantingz torp infördt i jordeboken for1 1/4 hemman, hafwer
N. uthsäde det ena åhret af skogzjord, till                                                                   1. 18.
O. Det andra åhret dito,                                                                                             1. 26.
   Hwilket gör åhrligen,                                                                                                                         1. 22.
P. Eng der hooss af små star och något hårdwall, till                                                                                              10.
Q. Östanåh, dito ett frelse torp eller 1/4 hemman under Lydinge, uthsår det ena åhret, 3. 13.
R. Det andra åhret af lerjord, till                                                                                 3.   6.
                                                                                                            Giör åhrligen,                           3.   9 1/2.

__________________
1Fel för för.