A17:125Litter.                   Notarum explicatio.                                          Åker.         Eng.
                                                                                                 tunnor. cappar. sommar-
                                                                                                                           lass.
   Kinnesta hafwer bestådt af 1 cronohemman och 1/2 frälsehemman, hwilket
   cronohemman är abalionerat och gifwes wederlag till cronan
   och liggia både frälse hemman och cronehemman under ett, hwilkes uthmark
   bebos af torpare som den hafwa mäst uprögt till åcker och eng.
A. Består altså det ena åhrs uthsäde af leerjordh, till  14 tunland,      14.
B. Det andra åhrs uthsäde af swartmylla medh steenklappur
   beblandat, till                                                      13 1/2 tunland,    13. 16.
C. Engierna först byengen af star och fräken, till   32 sommar lass.
D. Prästengen af starrblandat, till                           5 sommar lass.
E. En eng söder om Dahltorpet af starr, till          24 sommar lass.
F. En eng norr om Dahltorpet af starr, till             12.                                                73.
                   Torpen.
G. Tuhretorpet hafwer uthsäde åhrligen af godh swartmylla, till                  2. 16.
   Eng der till af starr,                                                                                                  5.
H. Tysk torpet hafwer lijka åcker medh föregående och samma jordmon,  2. 16.
   Engh,                                                                                                                      4.
J. Dahl torpet hafwer åcker af swartmylla till åhrligt uthsäde,                     2.
   Eng af starr, till                                                                                                        4.
   Uthmarcken är lijten och ringa, doch af nödtorftigt gierdzle och wedebrand
   något smått timber, muhlbetet mest inhägnat af torparne, ähr
   elliest ingen wiss rågång emellan Marma och Kinnesta, uthan up-
   satt efter häfden som nu är.
                   Special explicatio.
   Det hemmanet som hafwer warit crone är reducerat, skall
   gifwas wederlag af herr Dufwahtz erfwingar som det bytt hafwa under
   Lenna herregårdh som nu är dess frälse, hafwer hafft i byn 10 öresland,
   blifwer alt ihopa inräknat både bysens och torparnes åcker,
   hwilket blifwer åhrligen,                                                                      12. 20 2/7.
   Engen både af byengen och torpar engerne, till                                                      61 3/7.
   Det gambla frälsehemmanet ligger och så till Lenna
   gårdh hafwer hafft i byn 4 öresland, hwilket åhrligen sås,                      4. 30 5/7.  24 4/7.