A17:127Litter.                              Notarum explicatio.                         Åhrligt.      Eng.
                                                                                                   uthsäde.     sommar-
                                                                                                                     lass.
                                                                                            tunnor. cappar.
   Bökesta och Högtompta bestå wähl af twenne särskillte
   nampn, men lijkwähl uthi wadh och fohr med hwar andra
   sammanliggia och tilhopa hafwa 24 öresland och 2 1/2 hemman, hafwan-
   des uthsäde det ena åhret til 20 tunnor 13 cappar, der af
A. godh och bärande lerjord, till                                  14.   7.
B. Dito lättlenna och röjord, till                                      6.   6.
             Det andra åhret stijger till 31 tunna 2 cappar, der af
C. god lerjord, till                                                        26.
D. Dito moo och röjord, till                                            5.   2.
        Af föregående blifwer åhrligen 25 tunnor 23 1/2 cappar, der af
   god jord af första graden,                                                             20.   3 1/2.
   Dito af fierde graden,                                                                     5. 20.
E. Engiarna stoorengen af halfparten hårdwall och det öfrige
            star och bladgras1, till                                                                               60.
F. Dito en lijten eng på des skogzfiell wed siön af samma grässwäxt
   med en mooeng wed begynnelsen af fiellen,                                                       12.
   Uthmarken hafwer denne by en fiell emellan Gråmunke-
   höga och Krisslinge ägor, belägen lijtet från des gerde
   hwilken är mycket lijten och ringa, smått byske till skog
   och föga något muhlbete. Fiske i Funbo siön till ett
   notwarp men elliest för sanck bottn för katzior att bru-
   ka och elliest inga andra lägenheter.
                       Grannarna i Böckesta.
1. Erick Abrahamson, skattehemman 1/2 hörer med räntan under Sahlsta,
   hafwer i byn 4 öresland och uthsår der efter åhrligen,                    4.   9 1/2.     12.
2. Olof Olofson, cronohemman helt anslaget till augment på Söderby
   rustning, hafwer i byskifte 10 öresland, uthsår åhrligen,                10. 23.          30.
3. Högtompta, crono rustungzstam som rustas före af herr capiten
   Stormcrantz, hafwer lijka med föregående i öhretahl, af uthsäde,   10. 23.          30.
      Till hwartera hemmanet ähr hag och wretstellen uppå bemälte fiell
      belägne, hwilka för sin aflägenhet ähro mehren-
      dels öde, ähro elliest af tämmelig widd, så att der
      bägge wretarne som till hwart hemman ähro woro
      i häfd, kunde uthsås till de begge störste hemman åhrligen 2 1/2 tunna
      och det mindre i proportion.

_______________
1Fel för bladgräs.