A17:128b(Karttext:)
Skälleröö egor mötha.
Gunsta och Boda egor mötha på denna sijdan.
Skälle röö fiell till crongården.
Sand och sten åhs.
Det ena hemmanet i Söderby Möllnare hemmaneth kallat, dess egor stöta här nemst in till denna rågången.
Ladu gården.
Betes haga till gården.
Hum-blegården.
Qvarnen.
Söderby gård.
Trää gården.
Mölnar gården.
Hög backe.
Rör på ett berg.
Potåker.
Dito på ett berg.
   Engzbacke som för waret hage
   består af berjog
   och stenig mark
   med små skog
   af tall och gran
   sampt hassell.
Skerfwa i en rösa.
Godt rör.
Stor sten.
Löss sten i ett berg.
Pärsbole.
Storgäle.
Små tall och granskog på denne tracht till gerdzlefång.
Denne dehl af engen ståhr i wåthåhr al-deles under wattn.
Glupen.
Grönviken.
Kär Gluphagen.
Lagga fiählen här uthan före.
Vise.
Godt rör.
Spang karret1, sanckt.
Owist rör.
Godt rör.
Godt rör.
Raasbo häradz allmenning stöter här.
Grof granskog med nagot2 tall ibland ofwer hela denna tracht.
Landzwägen på Långåsen.
Lösa stenar.
Ett skont3 rör trekantigt i en sten backe.
Stenrössia.
God råsten.
Mossa.
Gott rör på slät wet kerret.
Rörmyran brukas för eng under Lund.
Sten rössia på ett högt berg.
Liten oduglig sten i en backe.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Afmätt anno 1692 af Jacob Braun.
___________
1Fel för kärret.
2Fel för något.
3Fel för skönt.