A17:129Litter.                Notarum explicatio.                                        Åhrligt.       Eng.
                                                                                                    uthsäde.       sommar-
                                                                                                                       lass.
                                                                                            tunnor. cappar.
   Söderby består wähl uthi cronones jordebok af 4 hemman och skohla wara
   gammal frellse uthan öhretahl, men i sielfwa byn ähr allenast 3 hemman
   och det fierde haft samma nampn, men der brede wedh emellan
   Lundh och Söderby med sina ägor beläget och kallatz Möl-
   näre hemmanet, desse 3 hemman i Söderby åhro till ett säteri saman-
   bygde som nu possideras af herr landzhöfdingen Gyllenborg,
   2:ne för rustning och det 3:die för frelse under tittull af
   köpegodz. Denne by eller säterij hafwer uthsäde det ena
   åhret med de torp som af åkren taget ähr och dem gifwet till
   34 tunland 10 cappar, der af
A. ähr wähl tämelig god jord ler och klapurblandat men
   mycket stenig och backog i synnerhet lönstenar, så att
   den dehlen af jorden kan wara, till                                          19. 16.
B. Dito äfwen så stenig jord mohn men mäst mojord, till            14. 26.
    Den andre åhrwägen stiger till 31 tunna, der af
C. Af lijka jordmohn som föregående, till                                   10.
D. Dito af det sämste som före skrefwet står, till                          2
E. Torpet Grönvijken hafwer uthsäde af mojord bägge åhren, till  2.   4.
F. Uthi Skälleröö gärde hafwer denne by åthskillige fiellar lijka som
   det i tegskifte fördelt woro, allenast med små stenar till skilnadt
   satte som kunna åhrligen röras och föras uthur sine rum, doch som-
   bligestedz ingen sten lagd, så att derigenom ingen wiss säker-
   heet ähr om wart skiftes storlek, ähr förden skull des innehåll
   som de nu här på chartan afmätte finnes, till                               9.   4.
   Mehrendels swag iord som aldrig häfdatt blef med gödzell.
         Af föregående blifwer åhrligen 37 tunnor 24 cappar, der af
   kan rächnas i förste graden,                                                                   7. 12.
   Dito i andre graden för stenarnes myckenhet,                                         7. 12.
   Dito i fierde graden,                                                                             23.
G. Engen som föllier Funbo åhn uthföre alt till Lagga fiählen
   ähr af tämelig grässwäxt till 37 tunlandz widd, dito i Skallerö
   eng de små fiellarne till 6 1/8 tunland, halfparten hårdwals höö, till                        75.
   Dito starhöö, till                                                                                                  75.
   Den dehlen af engen som står under wattn Fiählen kalladt, i torck-
   åhr när der något bärgas kan så hafwa och nyttia torparne
   den tell1 sin nödtorft som elliest ingen städz hafwa här på
   ägorna någon eng.
   Uthmarken består af nödtorftigt gerdzle och wedebrand, godt
   muhlbete, intet annat fiske ähn som i åhn, en lijten trää och
   humblegård och elliest inga lägenheter.
   Den rågången som stöter in till Rasbo almenningz sijdan ähr icke
   synnerlig säker uthan för mehnes mehra af denne by inne-
   hafwes ähn som med rätta der till bör wara, doch ähr
   detta upsatt efter gårdzens betientnes uthwijsning som
   wed en allmeningz ransakning lärer större uplyssning gifwas.
   Söderby qwarn ähr frellse niuter inga ägor af  <   > uthan det rum hon står på
   och qwarnegården.

_____________
1Fel för till?