A17:131Litter.                        Notarum explicatio.                                   Åhrligt.      Eng.
                                                                                                       uthsäde.      sommar-
                                                                                               tunnor. cappar.  lass.
   Halleqvedh hafwer waret en gammal kongzgårdh som innom sin
   rågång begriper en hoop fierdedehls hemman som uthi cronones
   jordebok finnes upförde, nembligen Bredh, Nyby, Hällby, Götarna
   bestådt af 3 torp eller fierdedelar, Biörckekulla, Långlöth, hwil-
   ket öfwersten sahlig Mauritz Duvaltz erfwingar i underpant hafwa
   hwarföre capiten Mauritz Duvalt för den dehl höö tilkommer
   och han af sina syskon köpt och inlöst hafwer, upsatter rusting
   såsom först för sielfwa Halleqwedh gårdh med 1/4 af Götarna,
   Biörckekulla och Långlöth, med de ägor och torp som der un-
   der efter arfskiftet lagde blefwet, oachtadt de andre hemman som
   Bredh, Nyby, Hälby och de twenne i Götarne hwilka till salig
   Allbreckt Duvaltz barn uthan rustning possideras, hwil-
   ka alla innom en rågång liggia och skogen med uthmar-
   ken hwar om annan nyttia, befinnes altså till sielfwa
   Halleqwed gård som den nu häfdar med den ene fierdedelen
   af Götha som i gårdens bruk inlagt ähr, åker den ene ähr
   wägen med wretarna till 37 tunnor, der af
A. godh lerjord, till                                                             27. 10.
B. Dito moojord som sweksam ähr, till                                 9. 22.
   Det andra åhret stiger till 32 tunnor 23 cappar, der af
C. god och barande1 lerjordh, till                                         9. 10.
D. Dito mojord och sidländig jässjord, till                             7.   7.
   Aspelundz gärdet mehrendels mojord och rööjord något lerblan-
   dat, hwilket mycket felt slår af säden uphvijser, till            16.   6.
   Af föregående blifwer åhrligen 34 tunnor 27 1/2 cappar, der af
   första graden,                                                                                  18. 10.
   Af tredie graden,                                                                               8.   3.
   Af fierde graden,                                                                               8. 14 1/2.
         Engiarna wed gården bestiga till 96 lass, der af
F. Holm engen som innehåller 22 tunlandz widd, hwar af största dehlen
   som 18 tunlandz wid ähr god och bärande hårdwall, till                                      50.
G. Dito uthmed siöstranden små star, till                                                                   8.
H. Kalf engen består af 11 tunlandz widd god hårdwall, till                                    22.
J. Kalf rumpen 2 1/2 tunlandz widd godh hårdwall, till                                              6.
K. Ett stycke i Fahrengen af god hårdwall, till                                                         10.
         Beskrifning af de fierdedels hemman och torpen som
          har2 tillhörige ähro.
   Biörckulla består i cronones jordebok af 1/4 hemman hwilket hafwer
   uthsäde det ena åhret till 3 tunnor 4 cappar, der af
L. godh lerjordh, till                                                              2.   2.
M. Dito mojordh sweksam och stenig, till                              1.   2.
         Det andra åhret bestiger till 4 tunnor 28 cappar, der af
N. tämelig god lerjordh, till                                                    3. 28.
O. Dito moojord, till                                                             1.
            Blifwer åhrligen 4 tunnor, der af
   första graden,                                                                                   2. 31.
   Af fierde graden,                                                                              1.   1.
P. Eng der strax hooss af moss bottn, berächnas till                                                  4.
   Långlöth består äfwen och af 1/4 hemman som der strax hooss ähr belaget3,
   hwilket aldeles ähr öde och häfdas för en hästhage till gården,
   åkren waret mycket lijten och des uthan en dehl sänckt legat
   så att icke åhrligen kunnat mehra wahra ahn4 2 1/2 tunland, engen
   som der till waret legat strax uthmed Biörkkulla eng
   och af samma wall bestådt, men nu så uptrampat att hon
   aldrig kan mehra bära, uthan göttian ähr alt öfwer-
   swallat.
   Det ena fierdedels hemmanet i Götarne som här till böhr komma ähr i går-
   dens ägor inrächnadt och der brukas.
             Torpen ähro fölliande.
Q. Lindvreta torpet hafwer åhrliget uthsäde af skogzjordh, till              1.   4.
   Eng der till af mossbottn, till                                                                                  6.
R. Piparbohlet hafwer åhrligt uthsäde af skogzjord, till                         1. 17.
        Ingen eng.
S. Kiälltorpet hafwer åhrligt uthsäde af skogzjord, till                          1. 30.
   Eng af små star, till                                                                                               8.
T. Fogelsångztorpet hafwer åhrligt uthsäde af skogzjord, till                2.   1.           
   Eng der till af små star, till
   Noch ähro här till 3 stycken torp som här tills legat under Sunby, hwil-                  6.
   ka folio       afrijtade ähro med continuationen af Halleqwedz
   rågång.
U. Leide hafwer åhrligt uthsade5 af skogzjord, till                                   27.
   Eng der hos af starbottn, till                                                                                 5.
V. Myskedahlen hafwer åhrligt uthsäde af mojord, till                         1. 26.
   Eng der till oafrögdt, kan fås ibland buskarna starhö,                                          12.
W. Marbacken ligger öde både åker och eng, kan hafwa åhrlig aker6, till 28.
   Och eng af moss höö, till                                                                                     5.
   Till denne gårdh ähr godh skog både till gerdzle och wedebrand sampt
   löfskog, godt muhlbete på uthägorna så wähl som i des beteshagar,
   tämelig godt leekfiske i Funbo siön och des uthan notewarp
   och katziostellen, äfwen och godt fiske med Bredh i siön Tre-
   hörningen, en god humblegård, en sqwalte qwarn
   wed gården som går höst och wåhr och elliest inga legenheter.
             Beskrifning af Skällerödz pratention.
   Här till dagz hafwer Skällerödz possessorer pratenderat en dehl
   af Halleqwedhz åker och eng efter en häradz och lagmans
   domb gifwen anno 1590 och 91, hwilken twist herr Duvalt
   godwilligt i detta åhr till Skällerödz boerne afstodh och består
X. af föliande lägenheter, åkren i Aspelundz gärdet
   af samma jordmohn som den förra ofwan förmält ähr, till   4. 26.
Y. Fogelsångz wreten af skogzjord, till                                  3. 10.
    Blifwer åhrligen 4 tunnor 2 cappar, der af
   tredie graden,                                                                    2. 13.
   Af fierde graden,                                                               1. 21.
Z. Eng i Fahrengen af godh hårdwal, till                                                                  8.
   Noch en eng af små star, till                                                                                10.
   Elliest så finnes denne twistigheet widlöftelig en beskrefwen
   uppa7 Skällerödz charta så wähl denne som det öfrige
   af rågången som ännu pratenderes.
_________________
1Fel för bärande.
2Fel för här.
3Fel för beläget.
4Fel för ähn.
5Fel för uthsäde.
6Fel för åker.
7Fel för uppå.