A17:135Litter.                        Notarum explicatio.                             Åker.          Eng.
                                                                                          tunnor. cappar.  sommar lass.
   Krisslinge består af 3 heman 24 örsland tillhopa, hafwer uthsäde det
A. ena åhret af leerjord, till                                                             24. 26.
B. Dito swartmylla,                                                                        16.
C. Till denna åhrwäg hörer och så en åkerfiell belägen uthi
   Bökesta och Högtompta gärde, hwilken på nästfölliande charta
   afrijrijtatt står som hafwer legat en lang1 tijd uthi fast
   linda, består wähl af sådan jordemohn som kunde wähl
   låta sig häfda att någon sädh der på kunde wäxa men
   för aflägenheeten ähr han byn till ringa hielp, kan såss,                    3. 18.            28. 28.
D. Det andra åhrs uthsäde af leerjord, till                                        22.   5.
E. Dito swartmylla, till                                                                      2.   5.             24. 25.
F. Engen bestående af hårdwall men mycket mosswuxen
   och tofwug, till                                                                           28 lass.
G. Dito en teg nedan för åker fiellen i Bökesta eng af hardwall2,       9 lass.
   Dito fräkenbotten wed siön, till                                                            3.                              40.
   Här till ähr wähl uthmarck som på näst fölliande charta afrijtatt findes,
   tillijka med åker och engz fiellen men af intet wärde för des
   ringheet, der samastedz ähr och så wretar till hwar gård som
   allenast till den ena är upbrukat, de andre bägges ligger i fast
   linda. Fiske i Funbo siön, kan ey heller wara af något wärde
   efter den dehlen som till denna by hörer ähr intet synnerlig
   stor, elliest här till inga andra lägenheeer.
                      Grannarna.
1. Erick Matsson, herr prosessor Scutz rustningzhemman, hafwer i byn 8 örsland, sår
   det ena åhret 9 tunnor 20 cappar, det andra 8 tunnor 8 1/3 cappar, giör åhrligen,  8. 30 1/6.  13 1/3.
2. Anders Andersson, cronohemman kiöpt till frälse och af herr assessor Plaan inne-
   hafwes, ähr af lijka storlek med förestående, nembligen,                                        8. 30 1/6.  13 1/3.
   Afhyst under rustningz hemmanet och hoplagde till ett heman och bruk                  8. 30 1/6.  13 1/3.

____________
1Fel för lång.
2Fel för hårdwall.