A17:139Litter.                           Notarum explicatio.                                              Åker.     Eng.
                                                                                                                      tun-.      sommar-
                                                                                                                      landh.    lass.
   Sundby består af 3 hemman och Carlberga af ett hemman som der medh
A. i skifte ligger, hwars uthsäde det ena åhret af godh lerjordh, till   38 tunland.
B. Dito rööjordh,                                                                            6 tunland.
   Giör tillhopa,                                                                                                    44.
C. Det andra åhrs uthsäde af godh leerjordh, till                             42 tunland.
D. Dito moo och lättjordh,                                                            10 tunland.
   Giör tilhopa,                                                                                                    52.
E. Engiarna, först ladugårdz engen af små starr och hårdwall, till       80 lass.
   Söderengen af godh hårdwall, till                                                  70 lass.
   Giör tillhopa,                                                                                                            150.

   Till denna by är ingen uthmarck eller skogh wedh siälfwa gården, uthan före-
   gafz att der till skulle hafwa waret en skogzparck uthi Halleqvedz ägor, hwil-
   ket de icke bekienna wille, eliest är något fiskie i Funbo siön sampt betes-
   hagar till hwar gårdh.

                                 Grannarna.
1. Herr Tobias Duwalt hafwer gifwit detta hemman i wederlag för abalie-                                                         tunnor. cappar.
   nerade donationer, hafwer i byamåhl 8 öresland, sår ena åhret 14 tunnor 2 14/25 kappar, det andra
   åhret 16 tunnor 20 12/25 kappar, giör åhrligen,                                                                                                 15. 11 13/25.   40.
2. Herr Wehlam Nisbet af samma beskaffenheet som föregående, hafwer i
   byn 4 1/2 öresland, sår ena åhret 7 tunnor 29 11/25 kappar, andra åhret 9 tunnor 11 13/25 kappar, giör åhrligen, 8. 20 12/25.   27.
3. Herr Gustaff Grubs hemman lijka medh ofanstående, hafwer och 4 1/2 öresland.
   Sår åhrligen,                                                                                                                                                      8. 20 12/25.   27.
         Desse tree hemman possidera dhe i lijztijdh.
4. Carlberga ligger i skiffte medh Sundby, herr Rosenmarks frälsehemman
   hafwer 8 öresland. Sår ena åhret 14 tunnor 2 14/25 kappar, andra åhret 16 tunnor 20 12/25 kappar,
   hwilket giör åhrligen,                                                                                                                                        15. 11 13/25.   40.