A17:141Litter.                    Notarum explicatio.                                      Åker.       Eng.
                                                                                             tunnor. cappar. sommar lass.
A. Ernewij består af 4 heman 22 1/6 örsland tillhopa, uthsår det ena åhre
   af god leerjord, till                                                                6.   8.
B. Dito grund och sweksam leerjord, till                                17. 19.
C. Dito moojord, till                                                                2. 21.
D. Dito swartmylla, till                                                             1.   6.     27. 22.
E. Det andra åhrs uthsäde af god leerjord, till                         12. 31.
F. Dito af sämbre leerjord, till                                                12. 24.     25. 23.
G. Engen bestående af mäst små star doch något hårdwall, till 50 lass.
H. Engen Stuten kallat dito, till                                                10 lass.                      60.

   Uthmarken består wähl af någon widd men alt oduglig berjog
   mark med smått granbyske, åkerwretar och engz eller
   beteshagar hafwa och så grannarna hwar för sig afwittrade
   doch af stoor olijkheet, så att der dehlningen winner sin
   framgång som resolverat ähr skall ske, lärer det blifwa så wi-
   da förandrat1 som hwar bör hafwa den proportion som dess
   öhrethal kan medgifwa, hwarföre upföres desse wretar
   som nu för tijden brukelige ähro med dess qvantitet till
   hwart hemman som de ännu liggia under.
                          Grannarna.
1. Hans Hansson, skattehemman helt, räntan kiöpt under Sahlsta, greffe
   Nielss Bielkes, hafwer i byn 7 1/3 örsland, uthsår det ena åhret
   9.  5 1/13 cappar, det andra åhret 8. 16 3/13 cappar, giör åhrligen,      8. 26 23/26.   19 7/8.
J. Här till en wreet af moojord om,                2 tunnor 5 1/2 cappar.
K. Dito en wret af swartmylla om,                              23 1/2 cappar.
2. Johan Persson, crono augmentz heman halfft till Wässby hafwer uthi
   byn 4 1/6 örsland, uthsår det ena åhret 4 tunnor 26 9/13 cappar, det andra
   åhret 5 tunnor 6 cappar, giör åhrligen,                                              5.                 11 1/2.
L. Wreet här till af moojord om,                                31 1/2 cappar.
3. Erick Hansson, cronohemman kiöpt till frelse under Sahlsta, hafwer
   i bymählning 5 örsland, uthsår det ena åhret 6 tunnor 7 11/13 cappar, det
   andra åhret 5 tunnor 25 8/13 cappar, giör åhrligen,                            6.     9/13.     13 1/4.
M. Wret der till om,                                                          17 1/4 cappar.
4. Mårten Ersson, skattehemman halft ligger med räntan under Sahlsta,
   hafwer i byn 5 2/3 örsland, uthsår det ena åhret 7 tunnor 2 6/13 cappar, det
   andra åhret 6 tunnor 18 5/13 capa, giör åhrligen,                                6. 26 6/13.    15 1/8.
N. En wreet här till af leerblandat moojord, till         2 tunnor 5 1/4 cappa.
O. Dito en wreet af leerjord                                              10 1/2 cappar.
P. Dito en wret af mojord, till                                               27 cappar.

______________
1Fel för förändrat.