A17:143Litter.                   Notarum explicatio.                                         Åker.       Eng.
                                                                                                    tunl-.            sommarlass.
                                                                                                    land. cappar.
   Lillinge består af 2 heman 16 örsland tillhopa, hafwer uthsäde det
A. ena åhret af god leerjord, till                                                       15. 9.
B. Brukas ochså till denne åhrwäg uprefne åkerstycken om
   2 tunnor 13 cappaland, belägne uthi engz fiellen af hwijt moo
   jord som är af mycket ringa wärde, ey heller kan
   den åkren få sin häfd för aflägenheten.
C. Det andra åhrs uthsäde af god leerjord, till                                  9. 20.
D. Dito swartmylla, till                                                                    1. 12.             11.
E. Här till är ingen eng wed byn uthan en serdeles fiell
   som belägen ähr uthi Funbo Prästegårdz ägor, bestå-
   ende af god hårdwall, till                                                                                    28.

   Inga andra lägenheter finnes till denna by uthan
   lijtet fiske i siön.
                      Grannarna.
1. Johan Andersson, cronohemman kiöpt till frällse som af herr assessor Plaan inne-
   hafwes, äger i byn 8 örsland, der efter uthsår det ena åhret 7 tunnor 20 1/2 cappa,
   det andra åhret 5 tunnor 16 cappar, giör åhrligen,                        6. 18 1/4.            14.
2. Erick Olson, cronohemman tilldelningz hemman på rustning ähr af lijka öhrethal,
F. Ähr en fiäll som pratenderas till Lillinge / efter han innom              6. 18 1/4.            14.
   dess rågång och på dess ägor ligger / som nu innehafwes
   af Gråmunkehöga boer.