A18:1a(Rubrik:)
Geometrisch charta uthaf Håga i Bondkyrckia sochn
och Ulleråkers häradh.


(Beskrivning:)
Copia.
               Extract af geometriska charta beskrifningen öfwer Hågaby uti Bond-
               kyrcka sochn, Ulleråkers härad och Upsala lähn, som den till skattläggningen af landtmätare Leitz
                            är utgifwen.
Hågaby består af femb gårdar, tillhopa 26 öresland som sålunda medh warandra liggia i stång-
fall, nembligen.
   Hemmanet no 1 effter oprättade beskrifning hafwer norra och wästra ändlotten á 6 öresland,
är crono 3/8 dels hemman och anslagit prästen på löhn som giör bön för fångarna.
   Hemmanet som med no 5 är annoterat ligger der näst, är nu crono 3/8 heman och anslagit commini-
stren å sochnen till boställe á 5 öresland, hwilket hemman capitain wälbetrodde herr Johan Preutz opdragit,
byte anno 1682 och derföre nu till ödmiukt följe af kongliga cammarcollegii bref den 4 september 1722 och
landzhöfdinge embetets ordres af den september 1723 kommer till skattläggning at företagas.
   Hemmanet no 4 hafwer der in till sitt tegskiffte och frälse 3/8 dels hemman, kyrckioherden i
Norrtellje tillhörigt, äger i stångfall 5 öresland.
   Sedan hemmanet no 3, som är helfften anslagit prästen på löhn som giör bön för fångarne och den
andra helften till slåttets reparation, men nu nyligen ordinarie landtmätaren på löhn á 5 öresland, är
af sama beskaffenhet som det hemmanet med no 5 betecknas.
   Sidst hemanet no 2 som hafwer södra och östra ändlotten, högwärdiga herr doctor Lars
Molins 3/8 dels frälsehemman á 5 öresland.
   Warandes desse hemmans ägor och lägenheter wid denne ransak och skattläggninen såledez
befundna som effterfölljer.

              Notarum explicatio.
                                                            1:sta                 3:ie.                  4:de               1 grad.
                                                           grad.                grad.                  grad.          sommar lass.
                                                   tunnor. kappor. tunnor. kappor. tunnor. kappor.
Den ena åhrwägen, giärdet littra A
    består af.
a.  God lerjord,                                    9.  16.
b.  Skougzjord,                                                          11.  29.
   Giärdet littra B, till samma
   åhrwäg.
c.  Leerjord, men nog grund och
   stenig,                                               4.  30.
d.  Grund och stenig jord,                                               7.   3.
e.  Moojord,                                                                                        3.  12.
    Giärdet littra C, den 2:ra åhrwägen.
f.  Leerjord,                                         1.  14.
g.  Grund och stenig jord,                                             12.   8.
h.  Moojord,                                                                                      22.  26.
   Giärdet littra D, till samm åhr-
   wäg, består af god lerjord något
   stenblanda,                                       6.

                                 Transport,        21.  28.              31.   8.           26.   6.


                                 Transport,        21.  28.              31.   8.           26.   6.

E.  Byengen tämmelig wijdlyftig at bärga,
   är öfwerlupen med små enbuskar öfwer
   alt och kan derpå fås hårdwalls höö,                                                                   18.
F.  En beteshage af magert bete
   till hela byen.
   Ibidem nyligen uptagen åker af skogz
   jord som kan considereras till,
aa.  2:ne små wretar som hafwa
   warit optagne af Qwarnbo
   intet långt för denne chartan
   oprättades på denne bys hag-
   ställe som öde legat och innom
   rågången, men så äre dhe seder-
   mehra genom syn och dom anno
   1694 återwundne till byn och
   bestå af moojord,                                                                              2.  10.
ab.  3:ne stycken wretar af utmarken op-
   tagne af dito jord,                                                                              1.  16.
G.  Kungzparkar i gärdarna.
                                      Summa.       21.  28.              34.   8.           30.              18.
   Blifwer altså åhrligen till denna
              by,                                      10.  30.               17.   4.           15.              18.


                      Fördehl-