A18:1b(Beskrivning:)
Copia.

   Fördehlningen hemmanen
        emellan.
Cronohemmanet à 6 äresland som fång-
prästen på löhn är anslagit, hafwer
åhrligen,                                                        2.    6 10/13.   3.     30 6/13.  3.    14 10/13.  4 2/13.
Frälsehemmanet som capitain wälborne
herr Johan Preutz anno 1681 opdra-
git i byte och sedermehra är till
cappelans boställe anslagit
á 5 öresland och hafwer dee
till åhrligen,                                                    2.    3 4/13.   3.       9 5/13.   2.     28 4/13.   3 6/13.
Frälsehemmanet som kyrkio-
herden i Nortellie possiderar
á 5 öresland och har åhrligen,                       2.     3 4/13.   3.       9 5/13.   2.     28 4/13.   3 6/13.
Frälsehemmanet som äfwen capi-
tain wälborne herr Johan
Preutz opdragit i byte och
är nu helfften anslagit prä-
sten på löhn som giör bön för
fångarna och andra helfften


ordinarie landtmätaren på löhn á
5 öresland, hafwer åhrlig,                              2.     3 4/13.   3.     9 5/13.  2.     28 4/13.  3 6/13.
Frälsehemmanet som högwördige herr
doctor Mollin är possissor till och
så 5 öresland öresland, hwar till är
åhrligen,                                                        2.     3 4/13.   3.     9 5/13.  2.     28 4/13.  3 6/13.
Skogen som består af ung tall
och gran skog, kan nappast för-
slå till stängzell och wedebrand,
men godt muhlbete och inga
andra lägenheter.
Detta wara rätteligen extraherat af chartan
sampt hwad som wid denne närgående ransak
och skattläggning observerat, är attesterar.
                   Johan Leitz
                   ordinarie geometrisk in Uplandia.