A18:1c(Karttext:)
Quarnbo ägor mötha på denne sijdan.
Flogsta ägor mötha på denne sijdan.
Linda.
Äng till Quarnbo.
Torp till Quarnbo.
Ödes åker.
Konungz parck.
Linda tienlig till åker.
Ödes åker.
Ödes åker.
Lerjordh.
Linda.
Mojord.
Skogzbacke tillfören-de warit åker.
Konungz jagparck.
Konungz jagparck.
Eckeby skogz-backa möther.
Österby ägor.
Lerjordh och klapper steen.
Håga.
Mojordh.
Mojordh lijtet leerblanda.
Läby sochn mötha på denne sijdan.
Noorby ägor mötha på denne sidjan.
Sänk linda.
Lera och klappersteen.
Konungz skogzparck.
Lera och klappersteen.
Mojord.
Ödes åker.
Mojordh.
Backstufva.
Tall och granskoug sampt ung löfskoug ibland.
Betesmarck.
Ung gran och tall sampt löffskoug ibland.
Högrån.
Wångellsta i Nääs soch möter.
Bärsta ägor i Nääs sochn möther.
Högby ägor mötha.
Bondekörckio Prästegårdz ägor mötha här.
Staby ägor möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in augustij anno 1690
af  N. Lundberg.