A18:2a(Beskrivning:)
Observation på chartan öfwer Hoga by uti
Bondkiörcka sochn och Ulleråkers härad.
      Nembligen.

Litra.                                                 Effter.         Effter den.                Effter                                  
                                                       chartan.         beskrifning.            observation.
                                                                           som skattläggning     bör wara.
                                                                            med fölljer.
                                                   tunnor. cappar. tunnor cappar. tunnor. cappar.
A.                                                  19.                     21.     13.         23.         18.
B.                                                  19.                     15.     13.         19.         16.
C.                                                  39.                     36.     16.         40.         24.
D.                                                    6.                       6.                     6.
aa.                                                   2.     16.             2.     10.           2.         13.
ab.                                                   1.     16.             1.     16.           1.         18.
                                                      87.                     83.       4.         93.         25.

Frällsse hemmanet som ca-
pitain wälborne herr Johan
Preutz anno 1682 oppdragit
i byte och sedermehra till
cappellans boställe är an-
slagit, består af 5 öresland,
hwar till är åhrligt utsäde,                 8.      11 9/13.      7.     31 1/13.      9.      29/52.
Uti 1724 åhrs skattläggning och
charta beskrifning är på detta
hemman uppförd åker af betes lö-
ten opptagen,                                                                       9 3/13.
                                 Summa,         8.      11 9/13.      8.       9.            9.       29/52.

Differantzen effter giord observation
emellan chartan och skattläggningen
är 23 29/52 cappland som chartan innehåller
mera.