A18:2b                    Notarum explicatio.                                                    Lerjordh.             Mojord.         Hårdh-
                                                                                                         och klapper-.                               walls
                                                                                                              steen.                                      äng.
                                                                                                        tunnor. cappor. tunnor. cappor. sommar la<ss>.
   Håga består af 5 hemman om 26 öreslandh i byamåhl.
A. Åker till thet ena åhrs uthsädhe i gierdet A, af leerjordh illa blefwen
   häfdat för bysens magra hööbohl skull, jämpnwähl en stoor deehl
   af åkern för några åhr sedan legat öde och är nu nyhligen
   kommen tll bruukz igen,                                                                  19.
B. Dhet andra gierdet B, till samma åhrwägh af lera och klappersten
   wijdh backarna mycket grund,                                                        14.
   Item mojordh,                                                                                                            5.
C. Dhet andra åhrs uthsädhe i gierdet C, af lera och klappersteen grund
   widh backarna,                                                                               14.
   Item mojordh, litet lerblanda widh renarna doch mycket sidländig,                             25.
D. Noch i gierdet D, till samma åhrwäg af god lerjord och klappersten, 6.
E. Byängen af hårdwall, skarp och torr mäst öfwer lupen
   med små enebuskar,                                                                                                                            30.
F. En beteshaga af magert bete.
aa. 2:ne stycken wreetar lyda under Qwarnbo, men liggia doch
   innom denne bysens röörgångh, men intet länge sedan
   af Qwarnboboerne blefne optagne, har tillförende warit
   betes haga till byn, kan dher på såås åhrligen,     1 tunna 8 cappor.
ab. 3 stycken små wreetar opptagne af bysens ödesmarck, brukas
   af ryttarna Oluff Isaksson och Pehr Andersson som
   boo här i by, till åhrligt uthsädhe af mojord 24 cappar.
   Till byn fins skogh till knapt weddebrand, men förslår
   intet till gärdle och stöör, lijtet löfskogh på sombliga ställen,
   gott muhlbete, intet fiskie eller fiskiewattn, ey eller flere
   lägenheeter.
   Grannarna.
No 1. Anders Ericksson 1 cronohemman á 6 öreslandh, hafwer
   åker till åhrligt uthsädhe,                                                                    6.   3 9/13.         3.  14 10/13.          6 12/13.
2. Lars Pehrsson 1 frälsehemman á 5 öreslandh, possideras
   för tijden af biskopen i Strängnääs doctor Bentzelio,
   hafwer åker till åhrligt uthsädhe,                                                         5.   3 1/13.         2.   28 4/13.          5 < >/13.
3. Johan Mattzon 1 cronohemman af lijka öretahl sampt andra lägen-
   heeter med näst föregående no 2.
4. Anders Isaksson 1 cronohemman äfwen som dhe förra
   bägge no 2 och 3.
5. Erich Mattzon 1 cronohemman, har lijka som no 2, 3 och 4.
   Denne by bör noga tagas i acht, dhet en godh deehl af åkern i
   långlig tijdh warit öde och är nu nyhligen någorlund
   kommen till brukz igen, doch merendeehls uthmager, des
   uthan är här till några tunneland ödes åker, hwillken ey uthi
   calculation är blefwen observerat.