A18:4                   Notarum explicatio.                                  Sandblan-.  Swartt-.    Sandh-. Mobland. Hårdh-. Starr
                                                                                        da leer-.     mylla och   jordh.    jäsjord.    walls      wall och
                                                                                        jordh.         klapper-.                                äng.       kråk-
                                                                                                          steen.                                                   fötter.
                                                                                       tunna. cappa. tunna. cappa. tunna. cappa. sommar las.
   Bertthoga består af 3 mantahl om 12 öreslandh i byamåhl.
A. Åker till dhet ena åhrs uthsädhe af sandblanda leerjordh,    3.   16.
   swarttmylla och klappersteen något grund wid backarna,                        17.
   Sandjordh,                                                                                                        5.   16.
   Moblanda jäsjordh och löslända mycket swijksam åker,                                                  13.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe af swarttmylla, klappur
   och leerjordh iblandh,                                                                             28.
   Moo och jäsjordh af samma beskaffenheet som i dhet
   andra gierdet,                                                                                                                  14.
C. Lillängen af hårdwall till,                                                                                                        5.
   Noch i saltpetter ängen på andra sijdan Staby gierde
   widh Upsahla stadz tegellbruuk 2 tegar hårdwall,                                                                     3.
   Noch 3 tegar i Föhrsängen i Börie sochn belägen
   af smått stagg,                                                                                                                            3.
   Noch 1 tegh i Wänie sochn, Frös högar benämbd,
   starrwall och kråkfötter,                                                                                                             9.
D. En beteshaga af medellmåttigt bete.
   Till byn fins ingen skough, knapt muhlbete
   och inga fleera lägenheeter.
   Grannarna.
No 1. Skattehemman 1/2 á 2 öreslandh, kommer herr
   professoren Erich Liung till.
   Hafwer åker till åhrligt utsädhe och hö,
   noch en uthjord i Rickombärga gierdet om 1 öresland
2. Bengt Erichsson, cronohemman 1 á 4 öresland.
   Hafwer åker till åhrligt utsädhe,                                  18 2/5.  7.  16.    29 1/3.  4.  16.  2 2/3.  4.
3. Erich Larsson präbende hemman 1, af lijka öretahl
   sampt andra lägenheeter medh dhet näst före-
   gående.
4.  Anders Ohlsson cronohemman 1/2, är lijka
   i öretahl sampt åker och ängh som dhet första.
   Åkern NotaBene har här tills blifwit af denne byens å-
   boer effterlåtit torpparen som straxt dher
   hoos bor på Nijfla ägor att bruka, effter som han
   och sielf dhen af uthmarken upptaget och bestiger
   sigh till 2 tunnor 4 cappar mojord.