A18:6                  Notarum explicatio.                                   Lerjordh.  Swartt-.  Löslända.  Hårdh-
                                                                                        och klap-.  mylla.     rödjord.    walls
                                                                                        persteen.                                  ängh.
                                                                                   tunnor. cappor. tunnor. cappor.   sommar las.
   Hälleby består af 3 mantahl om 19 1/3 öreslandh.
A. Åker till dhet ena åhrs uthsädhe i södra gierdet af lerjordh
   och klappersteen till,                                                           23.   24.
   Item swarttmylla,                                                                                 6.
   Item löslända rödjordh,                                                                                  16.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe i norra gierdet af lerjord,            35.
C. Noch i lillgiärdet leerjordh,                                                  3.   8.
D. Item i Nyfla gierdet löslända rödjord,                                                              4.  16.
E. Malmängen består af hårdwall, kommer Hällby, Nyfla
   och Öfwerby till, hwillka slå hwarom annan för uthan
   något wist tegskiffte fins emellan, finnes på Huusby
   och Granbärga chartan med annoterat littra E vide folio 12
   och kan denne byn der bekomma när skihlda höåhr äro,                                                5 1/2.
   Noch i Huusby ängh teghskifften, finnes i förrberörde
   charta med 4 nummererat, hårdwall till                                                                         13 1/2.
G. Beteshaga till byn på förrberörde charta af magert muhl-
   be.
   Ingen skogh och intet muhlbete, ey fiskie, des uthan
   hafwa dhe hwar sina 2 små humble gårdar och en lijten
   körsbärs trägårdh, hwardera no 2 och 3 har en lijten wreet
   särskildt som i special description skall blifwa opförde.
   Grannarna.
No 1. Kyrckioehmman 1 á 6 1/2 öreslandh i cronones jordebook, åker
   till åhrligt uthsädhe                                                     10.  13 15/29.  1     16/29.   3.  14 2/29.   6 11/29.
2. Danwijkzhemman 1 á 6 1/3 örslandh, åker till åhrligt
   uthsädhe                                                                    10.  13 28/29.     31 26/29.  3.  11 26/29.  6 13/29.
   Noch i wreeten aa, af steenöhrn åhrligen 8 1/2 cappa.
3. Kyrckiohemman 1 af lijka öretahl, sampt åker och äng
   med no 1, des uthan åker i wreeten aa, af steenöhrn
   åhrligen 10 cappar.