A18:7b(Karttext:)
Här har tillförenne warit röör hwars rum ännu igen fans.
Wreetar till Upsahla stad nyligen op-tagne.
Här har tillförenne warit ett gott fem-steena röör hwars rum ännu igen fans.
Konungens skogzparck möther.
Upsahla stadz ägor tager här emoot.
Noorby grind.
Denne tracht består merendels af berg och ung gran, tall och löfskoug.
På denne tacht1 kan man upbruka till åker när så behöfwes.
Torp till Hammarby.
Soldat stufva.
Hammarby ägor mötha på denne sijdan.
Sumpig linda.
På denne sijdan wiste ingen rätta skildnaden emel-lan Noorby och Malma.
Malma.
Kallf täppa.
Linda.
Diu-gårdz hagan möter.
Torp till Gottsunda.
Konungz jagparck.
Linda.
Gottsunda ägor mötha på denne sijdan hijt.
Ultuna ladu-gårdz ägor mötha på denne sijdan.
Ung gran, tall och löffskoug på sombliga ställen.
Sunnersta ägor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in september anno 1690
af N. Lundberg.____________
1Fel för tracht.