A18:8                       Notarum explicatio.                               Sandblan-.  Sand-.      Hårdh-
                                                                                         da leer-       blanda      walls
                                                                                          jordh.       moo och     äng.
                                                                                                          jäsjordh.
                                                                                         tunnor. cappar.           sommar las.
   Mallma består af 4 hemman och 32 öreslandh i byamåhl.
A. Åker dhet ena åhret af sandblanda lerjordh,                20.
B. Sandblanda moo och jäsjordh,                                                24.
C. Dhet andra åhret sandblanda leerjordh något starckare leera
   än i dhet förra gierdet,                                                  27.
D. Sanblanda moo och jäsjordh,                                                  11.
aa. Ödesåker i bägge gärderna af dito jordh till,                           10.
   I Gottsunda ängh hafwa dhee hwar sina 2 tegar, kan blifwa
   dher på höö i goda åhr,                                                                                  32.
   Item i Noorby äng, som finnes på des cartha medh littra D
   annoterat, vid folio 13, höö in alles,                                                                 28.
   En beteshaga till heehla byn, bestående mäst af bergh och ung
   granskogh.
   Här till finnes ingen skogh, allenast lijtet ungh och nys upprun-
   nen tall, gran och löfskough som hwarken förslår
   till gärdzle stöör eller weddebrand, gott muhlbete, intet fiskie,
   ey eller fleera lägenheeter, allenast hafwa dhe des uthan
   hwar sina wreetar och weetställen1 och små beteshagar, hwillka
   uthi special description skohle ihoghkommas.
   Grannarna.
No 1. Änkian hustru Karin accademia hemman 1 á 8 öresland.
   Åker dhet ena åhret, sandblanda lerjord 5 tunnor, sandblanda moo
   och jäsjord 6 tunnor, dhet andra åhret sandblanda leerjord 6 tunor 24
   cappar, sandblanda moo och jäsjord 2 tunnor 24 cappar,
   obrukat åker i bägge gärderna 2 tunnor 16 cappar.
ab. Brukat åker i twenne wreetar, sandjord 4 tunnor.   ac. Obukat dito
   3 tunnor,                                                                                   
   Blifwer åhrligt uthsädhe och hö,                                                    5.  28.   6.  12.   15.
   Ödes åker åhrligen,                                        2 tunor 24 cappar.
ad. En lijten betes haga af intet wärde.
2. Erich Andersson accademia hemman 1 af lijka öretahl sampt
   äng och åker i bägge giärderna, med den föregående, men i
   wreeten, ae, har allenast brukat åker, åhrligen sandjord 1 tunna 8 cappar.
af. 2:ne små beteshagar af föga wärde, allenst lijtet ung löfskoug.
3. Erich Hansson cronohemman 1, af äfwen samma öhretahl sampt äng
   och åker i gierderne med dhe förra bägge.  ag. Bruukat åker
   i wreeten, sandjord åhrligen 24 cappar.   ah. Obrukat dito åhrligen 20 cappar.
aj. En beteshaga af samma beskaffenheet som dhen förra
4. Änkian hustru Anna cronohemman 1, äfwen lijka i öretahl,
   äng och åker i gärderne som dhe andra, des uthan brukat åker
   i 3 stycken wreetar,  ak, af sandjordh åhrligen 3 1/2 tunna, item en lijten
   äng hemman widh byn,  al, af hårdwal till 4 sommar las
am. En lijten beteshaga af sådant besked som dhee föregående.
   Denne by böör skifftas effer öre och örtugh, effter som hemma-
   nen sins emellan finnes till ägorna olijka.

____________
1Fel för wretställen?