A18:10                   Notarum explicatio.
Littra.                                                                                           Leer och.         Mojord.          Hårdwals
                                                                                                    mulljord.                                    höö.
                                                                                             tunna. cappar. tunna. cappar. sommar lass.
   Nyfla består af twå hemman och een skatte uthjordh in
   alles till 21 1/2 öres land i byiamåhl.
A. Åker dhet ena åhret i södra giärdet af god leer och mulljordh uti,           21.       12.  16.
B. Storra giärdet god ler och mulljordh,                                                     22.
C. Lillgiärdet till samma åhrwägh mojordh,                                                               9.  16.
D. 2 stycken wretar widh Bertoga giärdet mojordh,                                                 7.
E. Byängen af hårdwall till sommar lass,                                                                                  42.
    Noch äng i Malm ängen till cronogården och skatte uthjorden
   tillhopa med Hällby och Öfwerby,                                                                                           4.
F. Een beteshaga till hela byn af magert bete, här till
   fins magert beete, ingen skogh, knapt muhlbete och in-
   ga flera lägenheeter.
No.                          Grannarna.
1. Pär Matsson academia hemman 1 á 9 öresland, åhrligit uthsäde och hö,    9.        6.  2 10/43. 17 25/43.
   aa.  En liten beteshaga tillhopa med skatte uthiordn
2. Änkian hustru Christina Rysing skatteuthiord 5 1/2 öresland, sår åhrligen, 5. 16.  3.  22 30/43. 12 23/43.
3. Olof Olofsson cronohemman 7 öresland, åhrligit uthsäde och höö,            7.        4.  23 3/43.  15 41/43.
   ab.  Noch een liten wreet i åhr af uthmarken optagn inthet syn-
          nelig doglig till,                                                         24 capland.
   Åkeren NotaBene, ligger på Bertoga ägor och finnes beskrefwen
   på Bertoga chartan folio.