A18:12                  Notarum explicatio.                                         Lera och.  Rödhjordh. Hårdh
                                                                                              klappur.                      walls
                                                                                              jordh.                          ängh.
                                                                                               tunnor. cappar.      sommmar
   Huusby består af 3 mantahl om 24 öreslandh i byamåhl.                                              lass.
A. Åkern till dhet ena åhrs uthsädhe af lera och klappurjordh, något grund
   kring backarna, sampt löös och sijdländigt på sombliga ställen, doch
   merendehls öfwer alt godh åker in natura, dher han elliest
   finge sin tilbörlige giörzell och häfdh, men för des magra höbohl skull
   är på dhe längt från byen liggiande åkrar intet i 2 eller 3 manna-
   minnes tijder blefwen giödder,                                               42.
C. Dhet andra åhrs uthsädhe af dito jordmonn,                         32.
H. En wreet af rödjordh,                                                                           3.  24.
J. Ängh i lillängen af hårdwall, hwillka tegar finnas nummererade
   medh,                                                                                                                      9.
K. Tegar i stoorängen af hårdhwall, mycket mager grääswäxt, meren-
   deehls öfwerwäxt medh små sandtufwor befinnes och af samma
   signum som lillängen,                                                                                              39.
L. En beteshaga af magert muhlbete, skogh finnes här till intet när-
   mare än deras allmeninng,  magert muhlbete i des instäng-  
   da ägor, intet fiskie eller fiskiewattn och inga fleera lägenheeter.
No.              Grannarna.
1. Anders Larsson 1 hehlt crono mantahl á 8 öreslandh, hafwer åker
   till åhrligt uthsädhe,                                                               12.  10.   20.  16.
2. Joen Nillsson 1 cronhemman, af lijka örtahl sampt andra lägen-
   heeter medh dhet förra.
3. Pehr Oluffsson 1 cronohemman, äfwen af samma beskaffenheet
   som dhe förra bägge.

   Granbärga består af 2 1/2 mantahl om 20 öreslandh i byamåhl.
B. Åkern till dhet ena åhrs uthsädhe, af samma slagz jordmonn som
   här åfwanföre i Huusby förmält är, jämpnwähl och äfwen så
   blefwen brukat och häfdat till,                                               47.
D. Dhet andra åhrs uthsädhe af dito jordmon,                          39.
M. En wreet till samma åhrwägh af rödjordh,                                            7.
J. Ängh i lillängen af hårdhwall, skiffterna finnas medh no 2 betecknade,                     9.
K. Stoorängen af hårdhwall, samma beskaffenheet som Huusby äng,
   der sammastädes finnes medh samma nummer som lillängen,                                 46.
N. En lijten slåtterhaga af hårdhwall, tillhopa medh Öfwerby, hwars
   deehl finnes medh 2 numererat,                                                                            10.
O. En beteshaga till heehla byn, skogh finnes här till intet, knapt
   muhlbete i deras instängda hagar, intet fiskie och inga flere
   lägenheeter.
                        Grannarna.
No 1. Lars Hansson cronohemman 1 á 8 öreslandh, hafwer åker till
   åhrligt uthsädhe,                                                                  17. 6 2/5.   1. 12 4/5. 26.
R. En beteshaga af magert muhlbete.
2. Mattz Carlsson 1/2 cronohemman á 4 öreslandh, hafwer åker
   till åhrligt uthsädhe,                                                                8. 19 1/5.     22 2/5. 13.
P. En beteshaga tillhopa medh Öffwerby af magert muhlbete.
3. Oluff Tomsson 1 cronohemman, af lijka örtahl sampt andra
   lägenheeter medh no 1.
Q. En beteshaga af magert muhlbete.

   Öffwerby består af ett frälsehemman under herr Elias Fält
aa.  Hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe af samma slagz jordmon
   som dhee andra bägge åfwanståendhe byar, men något
   bättre blefwen häfdat,                                                          17. 16.
ac.  En wreet i samma gierdhe,                                                  1. 20.
ab.  Dhet andra åhret af samma jordhmonn,                            15.
ad.  Åker i wreeten H, rödjordh,                                                           2.
   Blifwer åhrligt uthsädhe,                                                       17.   2.   1.
J. Äng i lill ängen J, afskilldh medh no 3,                                                                  1 1/2.
K. I stoorängen äfwen så frånskilldh medh no 3,                                                    12.
N. En slåtterhaga tillhopa medh Granbärga, hwars deehl är medh
   no 3 afsatt,                                                                                                        10.
   Noch i malmängen tillhopa medh Nyfla boerne,                                                    2.
                                             Giör tillsammans                                                      25 1/2.
P. En beteshaga tillhopa medh Mattz Carlsson i Granbärga, af magert muhlbete.
   Här till är och en lijten hummelgårdh.
   NotaBene wreeten ac, som nu för tijden possideras af Öffwerby gårdz åboen,
   säyes tillförende legat under Huusby cronohemmanen, hwillket
   oförgrijpeligen synes lijkt wara, emedan som dhe hafwa sina ägor på
   3 sijdor omkring honom, elliest och berättade Huusby bönderne dhet
   bemälte wreet war wedh häradz tinget förbuden till 40 mark silfwer myntz
   böter, om någon skulle häfdan och brukan förr än uthslag dher utinnan
   blefwe hwillken han medh rätta skulle tillhöra.
E. Äng till Nyfla, Öffwerby och Jälleby.
F. Ängzfiell tillhörig en Upsahla borgare.
G. En beteshaga till Hälleby.
S. En beteshaga till Staby.
   No 4. Ängz tegar till Hälleby.