A18:14a                         Notarum explicatio.                                            Leer och.  Sandblanda.   Moo-.    Hårdh-
                                                                                                        mulljord.    lera.               jordh.     walls
                                                                                                                                                             äng.
                                                                                                       tunnor. cappar. tunnor. cappar. sommar lass.
   Noorby består a 4 hemman om 36 öreslandh.       
A. Åker dhet ena åhret af lerjordh,                                                        25.
   Item sandblanda leera lijtet moblanda,                                                              17.
B. Dhet andra åhrs uthsädhe af lerjordh lijtet moblanda wijdh backarna, 23.
   Item sandjordh lijtet leerblanda,                                                                        20.
   Item mojordh,                                                                                                                 5.
C. Noorby ängh, i goda åhr plägar fåås höö,                                                                                48.
   Här till fins ingen skough ey eller fiskie, knapt muhlbete
   på uthmarken, inga flera lägenheeter.
     Grannarna.
No 1. Erich Anderson 1 prabende hemman á 12 öresland.
   Åker till åhrligt uthsädhe,                                                                      8.       6.  5 1/3.    26 2/3.  16.
   Noch i wreeten aa, mojordh åhrligen 10 cappar.
2. Pehr Pehrsson cronohemman 1 om 6 öreslandh.
   Åker till åhrligt uthsädhe,                                                                      4.       3.  2 2/3.     13 2/3.   8.
   Noch i ödes wreeten ab, åhrligen mojordh 12 cappar.
3. Nills Larsson 1 accademia hemman á 6 öresland.
   Åker till åhrligt uthsädhe,                                                                      4.       3.  2 2/3.     13 1/3.   8.
   Noch i wreeen ac, åhrligen mojord 12 cappar.
4. Mattz Mattzon 1 cronohemman á 12 öreslandh.
   Äfwen lijka i åker och äng med no 1.
   Noch i wreeten ad, mojordh åhrligen 12 cappar.
   Här hoos bör noga tagas i acht att en godh deehl af åkern
   i långh tijdh warit öde och är nu någorlunda kommen
   till bruukz igen, doch meerendels uthmager, des u-
   tan är här till någre tunneland ödes åker, hwillken
   ey uthi calculation är blewen observerat.
D. Ängh till Malma by vidimerad. fohlio 7.


(Beskrivning flik:)
Öretalet för hela byn 37 2/3 tunland som på andra
sidan är utsatt, bör wara 37 1/4 tunland som och för
accademie hemmanen efter 1720 och 1721 åhrs
jorde böcker 18 5/8 tunland samt för cronohemmanen
äfwen 18 5/8 tunland så at det ena accademi hemanet bör
äga 12 5/12 tunland och det andra 6 5/14 tunland i byamåhl, crono
hemmanen sammaledes.