A18:14b(Beskrivning:)
Geometrisk beskifnining öfwer
Norrby uti Ulleråkers härad och
Bondkiörck sochn, uprättad wid skatt
läggningen på accademie hemmanen
1720 af lantmätaren Johan Leitz.

                                                                           1:a                     2:a                      4:de                   1:a
                                                                           graden.               graden.               graden.              graden.
                                                                    tunnor.  cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar. sommar lass.

   Norrby består af 4 gårdar eller hemman,
   tillhopa 37 1/3 fl och fölljande ägor.
   Littra A. Den ena åhrwägen.
a.  God lerjord,                                                 12.       16.
b.  Moblanda lera,                                                                      12.      16.
c.  Mojord,                                                                                                          17.
    Littra B. Den andra åhrwägen.
d.  Moblanda lera,                                                                       23.
e.  Mojord,                                                                                                          25.
D.  Till hemmanet no 1, en wret af mojord,                                                                      20.
g.  En dito till no 2, ödes wret af mojord,                                                                         24.
h.  Noch till hemmanet no 3, af dito jordmåhn,                                                                 24.
i.  Sammaledes till hemmanet no 4,                                                                          1.     16.
k.  Ängen består af skarp hårdwall till,                                                                                         30.
                                                          Summa.  12.       16.         35.      16.         45.      20.       30.
      Som blifwer åhrligen hela byn,                       6.         8.         17.      24.         22.      26.       30.
        Fördelningen.
No 1. Crono accademie hemmanet 1, á 12 5/6 öresland.
   som nu Anders Nilsson åbon, hafwer åhrligen, 2.      4 16/113.     6.       1 59/113.   7.   24 61/113.  10 25/113.
2.  Präbende accademie 1, hwilket brukas af
   Carl Erson och är 6 öresland, hafwer åhrligen,         31 27/113.    2.     26 54/113.   3.   26 12/113.    4 88/113.
3.  Cronohemmanet 1/2, Per Person brukar
   och är 6 öresland, hafwer åhrligen,                          31 27/113.     2.     26 54/113.   3.   26 12/113.   4 88/113.
4.  Cronohemmanet 1 á 12 5/6 öre eller och besittes af Erick
   Mattsson, hafwer åhrligen,                              2.       4 16/113.     6.        1 59/113.  7.   24 81/113.  10 25/113.
   Ingen skoug eller fiske watten, utan knapt muhlbete
   på den lilla utmarcken, der finnes och inga andra
   lägenheter.
           Att denne afskrift är lika lydande med concept be-
           skrifningen som lantmätaren Johan Leitz uprättat wid
           accademie hemmanens skattläggning af åhr 1720.
           Attesterar.